Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0199/GB, 15 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/119/GB

Betreft: [klager] datum: 15 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrondverklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 oktober 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in de locatie Wolvenplein (h.v.b.) te Utrecht. Op 4 november 2004 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is het niet eens met zijn overplaatsing. Het is voor zijn familie te moeilijk om hem in Vught te bezoeken. De afstand is te groot en de inrichting is niet gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Met de auto is hetongeveer anderhalf tot twee uur rijden. De bezoektijden maken het bezoek nog moeilijker. Klager heeft nu al vier weken geen bezoek gehad. Klager heeft verzocht om hem in een h.v.b. dichter bij huis te plaatsen, bijvoorbeeld inAlmere of Lelystad en als het mogelijk is om hem in een regulier h.v.b. te plaatsen, waar hij gelet op zijn leeftijd toch naar toe overgeplaatst moet worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in het jovo-h.v.b. Nieuwegein. In verband met het aantreffen van een mobiele telefoon in klagers cel, is klager tijdelijk geplaatst in de locatie Wolvenplein en vervolgens overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. NieuwVosseveld. Klager prefereert overplaatsing naar een ander jovo-h.v.b. of plaatsing in een regulier h.v.b. te Lelystad of Almere. Lelystad heeft geen jovo-h.v.b. en Almere, met name het jovo-h.v.b., heeft een lange wachtlijst. Klagerverbleef in het jovo-h.v.b. Nieuwegein dichtbij zijn familie. Door eigen toedoen, in verband met het bezit van een mobiele telefoon, is hij verder van huis geplaatst. Wanneer in klagers zaak vonnis wordt gewezen, kan hij voorkeuruitspreken voor een vervolginrichting. Bussum-Vught is een bereisbare afstand voor bezoek. Er blijkt nergens uit, geen medische verklaring of een bewijs van een andere oorzaak, dat zijn bezoek hiertoe niet in staat zou zijn.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught is aangewezen als een h.v.b. voor
mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht
tegen zijn jovo-indicatie, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. Klager prefereerde in verband met zijn bezoek overplaatsing naar een (jovo-)h.v.b. te Lelystad of Almere. De wachtlijst voor het jovo-h.v.b. te Almereis echter lang, de locatie Lelystad heeft geen jovo-h.v.b. en klager kon op korte termijn in het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld geplaatst worden terwijl klager zijn wegplaatsing uit het h.v.b. Nieuwegein, dus verder weg van zijnfamilie, aan zichzelf heeft te wijten. De beroepscommissie is, gelet op het bovenstaande, van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en bijafweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is, nu het door klager gestelde niet is onderbouwd met nadereverklaringen, onvoldoende aannemelijk geworden en kan niet tot een ander oordeel leiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven