Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0060/GB, 15 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/60/GB

Betreft: [klager] datum: 15 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrondverklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 november 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Nieuwegein. Op 6 januari 2005 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager kan, nu hij in Vught is geplaatst, geen bezoek meer ontvangen van ouders, familie of vriendin. Zijn ouders zijn heel ziek. Als ze van Den Haag per trein naar Vught moeten reizen, is dat voor hen veel te moeilijk. Voor deoverige familie en zijn vriendin is de afstand ook veel te ver. Klager prefereert overplaatsing naar een h.v.b. in de omgeving van Den Haag of anders naar het jovo-h.v.b. Nieuwegein.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de indicatiestelling van klager volgt dat hij tweemaal scoorde op tekortkomingen, waardoor hij voor plaatsing binnen het jovo-circuit in aanmerking komt. Klager is preventief ingesloten voor het parket Utrecht. De wachtlijstvoor de jovo-afdeling in Nieuwegein is echter aanzienlijk. Ook de wachtlijst voor de jovo-afdeling te Almere is aanzienlijk. In het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld was op korte termijn plaats beschikbaar. Klagers bezwaar richt zich niettegen plaatsing binnen het jovo-circuit, maar tegen de plaatsing in Vught. Zijn ouders wonen in Den Haag. Het jovo-circuit is een landelijk circuit. Men kan niet altijd dicht bij de plaats van herkomst geplaatst worden. Ongemak voorhet bezoek is inherent aan detentie. Klager stelt dat zijn ouders heel ziek zijn en daardoor niet de reis Den Haag-Vught kunnen maken. Een en ander wordt niet ondersteund door een medische verklaring. Klager kan zijn voorkeuraangeven voor een vervolginrichting als er vonnis wordt gewezen in zijn zaak.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught is aangewezen als een h.v.b. voor
mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht
tegen zijn jovo-indicatie, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. In dit verband overweegt de beroepscommissie als volgt. Klager prefereerde in verband met zijn bezoek plaatsing in een (jovo-)h.v.b. in de omgeving vanDen Haag of te Nieuwegein. De wachtlijsten voor andere jovo-inrichtingen waren echter lang, terwijl klager terstond in het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld kon worden geplaatst. De beroepscommissie is, gelet op het bovenstaande, vanoordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan wordenaangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is, nu het door klager gestelde niet is onderbouwd met nadere (medische) verklaringen, onvoldoende aannemelijk geworden en kan niet tot een ander oordeelleiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven