Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2989/GA, 14 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2989/GA

betreft: [klager] datum: 14 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 oktober 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Westlinge te Heerhugowaard, betreffende de hoogte van de hem uitbetaalde loonvervangende financiële tegemoetkoming,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. G.V. van der Bom om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van een afschrift van de uitspraak worden ingediend. De uitspraak waarvan beroep is op 22 oktober2004 aan klager en de directeur toegezonden. Het niet-ondertekende beroepschrift dateert van 28 oktober 2004 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 10 november 2004. Het beroepschrift is door klager aan klagers raadsmanmr. G.V. van der Bom gezonden, die het op 9 november 2004, en dus buiten de wettelijke termijn, aan de Raad ter kennisneming heeft toegezonden. Het toezenden van een beroepschrift aan de raadsman kan niet worden gezien als hetindienen daarvan. Gelet op het vorenstaande is onvoldoende aannemelijk geworden dat klager tijdig beroep heeft ingesteld. Klager kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven