Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3094/GA, 14 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/3094/GA

betreft: [klager] datum: 14 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Torentijd te Middelburg,

gericht tegen een uitspraak van 29 november 2004 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende de oplegging van een disciplinaire straf van vier dagen opsluitingin een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met als bijkomende maatregel het verlies van het baantje als afdelingsreiniger en het lidmaatschap van de gedetineerdencommissie (GEDECO),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde locatie om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 10 december 2004 aan klager en de directeur toegezonden. Het beroepschrift dateert van 21 december 2004 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 23 december 2004. Ingevolge artikel 69,eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van een afschrift van de uitspraak worden ingediend.
Gelet op het vorenstaande heeft de directeur niet tijdig beroep ingesteld. De directeur kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 14 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven