Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0051/GB, 10 februari 2005, schorsing
Uitspraakdatum:10-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/51/GB

Betreft: [klager] datum: 10 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 januari 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 december 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Tilburg. Op 31 december 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Veenhuizen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers detentiegegevens zijn niet juist beoordeeld. Dat klager niet teruggekeerd is van verlof is niet van toepassing op deze selectie. Klager had een kort lijntje met deunit-directeur van Heerhugowaard. De directeur heeft voor klager een betalingsregeling getroffen met het C.J.I.B.. Klager heeft nog nooit een rapportage gehad en is een modelgedetineerde. Klager vraagt zich af waarom hij opoudejaarsdag weggerukt wordt uit een h.v.b. om een paar dagen hechtenis uit de jaren 1993 t/m 1997 uit te zitten. Dit gerelateerd aan het cellentekort. Klager heeft er voor gekozen om in het h.v.b. te zitten. Hij is nu 67 jaar ouden zit boetes uit die twaalf jaar oud zijn. Hij is tientallen malen met verlof geweest en keurig op tijd teruggekomen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor een gesloten inrichting om de volgende redenen. Hij is tijdens zijn huidige detentie niet teruggekeerd van verlof. Hij is van 1 juni 2004 tot 23 september 2004 ongeoorloofd buiten geweest. Daarbij komtdat als klager zijn boetes betaald zou hebben, hij reeds vrij zou zijn geweest.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Veenhuizen is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager ondergaat vervangende hechtenis in verband met niet betaalde geldboetes. In zijn bezwaarschrift en beroepschrift heeft hij aangevoerd dat hij prefereert om deze vervangende hechtenis uit te zitten in het h.v.b. Tilburg,waar hij toentertijd verbleef. Op dit argument van klager is door de selectiefunctionaris in het geheel niet ingegaan. Enkel wordt gesteld dat klager in verband met het recent niet terugkeren van verlof geselecteerd is voor eennormaal beveiligde, gesloten, inrichting. Ook het h.v.b. Tilburg, waar klager voorheen verbleef, is een normaal beveiligde, gesloten, inrichting.

4.3. De beroepscommissie is, gelet op het hiervoor overwogene, van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet op de juiste gronden rust. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. Deselectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven