Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3197/GB, 10 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/3197/GB

Betreft: [klager] datum: 10 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 december 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.)Arnhem-Zuid afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 november 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Overmaze.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Arnhem-Zuid als volgt toegelicht.
Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen omdat hij preventief gedetineerd is voor Den Bosch. Dit is geen gegronde reden. De afstand Arnhem-Den Bosch is korter dan Den Bosch-Maastricht. Klagers vrouw en twee kinderen wordt hetnu vrijwel onmogelijk gemaakt om hem te bezoeken. Zijn vrouw werkt en de kinderen zijn negen en dertien jaar oud en schoolgaand. Om klager in Maastricht te bezoeken zijn zij zeven tot acht uur onderweg. Dit is niet te combineren meteen baan en een huishouden. Met klagers oudste dochter gaat het niet echt goed. Ze is aan het puberen en zit op een school voor kinderen met gedragsmoeilijkheden. Als klager in Arnhem zou worden geplaatst, zou zij regelmatig opbezoek kunnen komen en zou klager nog enige invloed op haar kunnen hebben. Voor het parket Den Bosch zal het niet veel uitmaken of klager nu in Maastricht of in Arnhem gedetineerd is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bezoek is geen urgente reden om overgeplaatst te worden. Klager is preventief gehecht voor het arrondissementsparket Den Bosch in het h.v.b. Overmaze. Klager heeft om overplaatsing gevraagd naar het h.v.b. Arnhem-Zuid. Hij valtonder het hofressort Den Bosch. Wanneer hij overgeplaatst wordt, valt hij onder een ander ressort waarvan de celcapaciteit een stuk kleiner is. Gezien het feit dat de celcapaciteit in dat ressort al problemen kent, was er geenaanleiding om klager over te plaatsen. Overplaatsing van klager zou dit beginsel in de weg staan en alleen maar dienstbaar zijn aan klager. Het belang van klager dient in dezen ondergeschikt gemaakt te worden aan het belang vanjustitie.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht ten behoeve van het arrondissementsparket Den Bosch. Zijn verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Arnhem-Zuid is door de selectiefunctionaris afgewezen omdat hij dan onder een hofressort zouvallen, waarvan de celcapaciteit een stuk kleiner is.
Afgezien van het feit dat klager, die niet in het arondissement van vervolging is gedetineerd, thans in eerste aanleg wordt berecht, staat niet vast dat in geval van veroordeling van klager hoger beroep zal worden aangetekend. Pasdan is er sprake van een preventieve hechtenis ten behoeve van een ressortsparket, waarbij als argument kan gelden dat het ene ressort een grotere celcapaciteit heeft dan het andere.
De beroepscommissie is daarom van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris dient te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraakbinnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven