Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3158/GB, 4 februari 2005, beroep
Uitspraakdatum:04-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/3158/GB

Betreft: [klager] datum: 4 februari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 december 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) te Zoetermeer, Alphen aan den Rijn of omgeving afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 november 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Overmaze.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing als volgt toegelicht. Het is voor klagers bezoek onmogelijk om vanuit de Randstad de hele dag te moeten reizen voor één uurtje bezoek. Ook voorklagers advocaat is het niet te doen. Het kost hem minimaal zeven uur. Op deze manier is het onmogelijk om klagers strafzaak goed voor te bereiden. Ook het contact met de moeder van klagers dochter gaat heel moeizaam.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief gehecht voor het arrondissementsparket Breda in het h.v.b. Overmaze te Maastricht. Hij heeft om overplaatsing gevraagd naar Zoetermeer, Alphen aan den Rijn of omgeving. In de Randstad is onvoldoendecelcapaciteit. Daarop is hem aangeboden om hem in Breda te plaatsen om de transportlijnen zo kort mogelijk te houden. Dit heeft klager afgewezen. Hij wilde niet naar Breda.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is ten behoeve van het arrondissementsparket Breda preventief gehecht in de locatie Overmaze. In verband met zijn bezoek heeft klager om overplaatsing verzocht naar de Randstad. Dit verzoek is afgewezen in verband methet gebrek aan h.v.b.- celcapaciteit in de Randstad, die primair bestemd is voor gedetineerden die preventief gehecht zijn ten behoeve van parketten uit de Randstad. Aan klager is aangeboden om hem over te plaatsen naar Breda,hetgeen een ongestoorde en efficiënte rechtsgang ten goede zou komen en hetgeen voor het bezoek uit de Randstad ook aanzienlijk minder reistijd zou betekenen. Klager heeft overplaatsing naar Breda, dat aanzienlijk dichter bij zijnwoonplaats ligt dan Maastricht, echter geweigerd.
Het bovenstaande in onderling verband en samenhang bezien is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging vanalle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 februari 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven