Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2727/TA, 24 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2727/TA

betreft: [klager] datum: 24 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 oktober 2004 van de beklagcommissie bij het Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 december 2004, gehouden in de locatie De Schie te Rotterdam, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], operationeel afdelingsmanager.
Klager heeft schriftelijk bericht niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft voorzover in beroep van belang klagers separatie van 11 augustus 2004 te 16.30 uur tot 19 augustus 2004 wegens het toebrengen van fysiek letsel aan twee sociotherapeuten.

De beklagcommissie heeft het beklag op dit punt ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep schriftelijk toegelicht.
Het hoofd van de inrichting heeft in strijd met de wet gehandeld door niet aan de huisarts en de commissie van toezicht klagers verblijf van langer dan 24 uur in de separeerruimte te melden. De psychiater die klager tijdens deseparatie heeft bezocht, is geen huisarts.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Terzake van de separatie wordt verwezen naar de aan de beklagcommissie overgelegde stukken.

3. De beoordeling
Artikel 34, vijfde lid, Bvt bepaalt dat het hoofd van de inrichting zorg draagt dat, ingeval de separatie langer dan 24 uren duurt, een aan de inrichting verbonden arts en de commissie van toezicht onverwijld hiervan in kennisworden gesteld.
Aannemelijk geworden is dat de dienstdoend inrichtingspsychiater, zijnde een arts, klager in de dagen volgend op de separatie op 11 augustus 2004 enkele malen heeft bezocht, alsmede is gebleken dat het hoofd van de inrichting doormiddel van de melding bijzonder voorval van 12 augustus 2004 de commissie van toezicht in kennis heeft gesteld van klagers separatie.
De beroepscommissie komt overigens tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. Y.A.J.M. van Kuijck en mr.drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 24 januari2005.

secretaris voorzitter

Naar boven