Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3062/GB, 28 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:28-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/3062/GB

Betreft: [klager] datum: 28 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 9 december 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar de locatie Nieuwersluis afgewezen.

2. De feiten
Klaagster is sedert 20 november 2003 gedetineerd. Zij verblijft sedert 8 april 2004 als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) voor vrouwen Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Door klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
De logeerfaciliteiten in Nieuwersluis waren niet de enige of belangrijkste reden voor klaagster. Nieuwersluis heeft onder andere meerdere mogelijkheden als het gaat om onderwijs en cursussen. Klaagster wil hier graag gebruik vanmaken om de detentie nuttig door te komen. Ze heeft nog nooit een rapport gehad, heeft altijd gewerkt en overal aan meegedaan. Ze begrijpt niet dat haar rapportage zo negatief kan zijn uitgevallen. Zelfs de officier van justitieheeft zijn toestemming gegeven en klaagster persoonlijk verteld dat haar overplaatsingsrapportage prima was en dat zij een goede kandidaat zou zijn om mee te doen aan de in Nieuwersluis geboden programma’s.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris is in de bestreden beslissing inderdaad niet ingegaan op de onderwijsmogelijkheden en cursussen in de locatie Nieuwersluis. In het h.v.b. Zwolle bestaan in evenredige mate onderwijsmogelijkheden. Voor deselectiefunctionaris is doorslaggevend dat klaagster een h.v.b.-status heeft, waardoor zij niet in aanmerking komt voor de logeerfaciliteiten voor haar kinderen in de locatie Nieuwersluis. Uit de inrichtingsrapportage komt bovendiennaar voren dat klaagster de laatste twee maanden in toenemende mate grensverleggend gedrag vertoont. Dit gegeven is reden te meer om het verzoek om overplaatsing op dit moment niet te honoreren.

4. De beoordeling
4.1. Klaagster behoort, gelet op haar status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat de locatie Nieuwersluis een logeerunit heeft voor gedetineerde moeders en hun kind(eren). Deze logeerunit is echter alleen bedoeld voor gedetineerden die zijn afgestraft en op destandaardplusafdeling of de M.I.-afdeling van de locatie Nieuwersluis verblijven. Klaagster, die preventief is gehecht, komt hiervoor niet in aanmerking. Nu voorts sprake is van evenredige onderwijsmogelijkheden in het h.v.b. voorvrouwen Zwolle, komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en dat deze, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 28 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven