Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3082/GB, 26 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/3082/GB

Betreft: [klager] datum: 26 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 december 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) dichtbij Schiedam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 november 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. dichtbij Schiedam als volgt toegelicht. Het is voor klager onbegrijpelijk dat zijn verzoek tot overplaatsing is afgewezen. Hij isgetrouwd en heeft drie kinderen. Sinds hij gedetineerd is in Zwaag heeft hij nog maar tweemaal bezoek ontvangen. Het is voor zijn gezin te ver en te duur om klager te bezoeken. Ze moeten helemaal uit Schiedam komen en klagers vrouwheeft ook nog eens lichamelijke klachten. Klager heeft geen andere familie. Hij heeft het heel zwaar, omdat hij zijn kinderen en vrouw mist. Hij kan niet meer slapen, moet steeds huilen en is verdrietig. De kinderen missen ook hunvader.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is gedetineerd ten behoeve van het arrondissementsparket Zwolle in de locatie Zwaag, omdat er voor dit parket in Zwaag celcapaciteit beschikbaar is als er in het eigen arrondissement een tekort is. Klager wordt verdacht vandoodslag en van zware mishandeling, dit laatste gericht tegen de partner. Klagers vrouw weigert om zelf op bezoek te komen en staat ook niet toe dat de kinderen hem bezoeken. Klager is het hier niet mee eens en heeft de rechtswinkelingeschakeld. Het belang om in de buurt van het gerecht te worden gedetineerd, heeft met name te maken met efficiënte korte vervoerslijnen en het tijdig ter zitting aanwezig kunnen zijn. Daarbij komt dan nog eens dat er in de regioRotterdam en Dordrecht een tekort is aan celcapaciteit voor het eigen arrondissement.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Preventief gehechten worden in beginsel gedetineerd in of nabij het arrondissement ten behoeve waarvan zij preventief gedetineerd zijn. Klager is preventief gedetineerd voor het arrondissementsparket Zwolle en ingesloten inhet h.v.b. Zwaag, dat celcapaciteit heeft ten behoeve van Zwolle. Hij heeft, om bezoek te kunnen ontvangen, gevraagd om overplaatsing naar een h.v.b. dichtbij Schiedam. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen, omdat detransportlijnen naar de rechtbank zo kort als mogelijk is moeten worden gehouden en er in de omgeving van Rotterdam/Dordrecht sprake is van een tekort aan celcapaciteit. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing vande selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd,is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen. Daarbij speelt tevens een rol dat klagers partner er niet voor voelt om hem te bezoeken en ook niet wil dat hun kinderen klager bezoeken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven