Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3036/GB, 26 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/3036/GB

Betreft: [klager] datum: 26 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 december 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 februari 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Roermond. Op 24 september 2004 is hij op zijn eigen verzoek overgeplaatst naar het h.v.b. Grave.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Roermond als volgt toegelicht. Klager is op eigen verzoek vanuit Roermond overgeplaatst naar Grave, omdat zijn advocaat in Osswoont, en een vriend, die hem af en toe bezoekt, in Uden woont. Hij heeft nu om terugplaatsing naar Roermond verzocht, omdat zijn vader en moeder in januari 2005 voor onbepaalde tijd naar Nederland zullen komen om hun zoonregelmatig te kunnen bezoeken. Zijn ouders zullen op acht kilometer van Roermond verblijven en hem relatief eenvoudig kunnen bezoeken als hij in Roermond gedetineerd is. Klager vindt het zeer belangrijk dat zijn ouders hemregelmatig kunnen bezoeken. Hij voelt zich in Nederland niet thuis en heeft weinig aansluiting met medegedetineerden mede in verband met de taalbarrière. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat klager, die hoger beroep heeftingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank, regelmatig op transport moet vanuit het h.v.b. Roermond naar het paleis van justitie in Den Bosch.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 24 september 2004 op eigen verzoek in verband met zijn bezoek overgeplaatst vanuit het h.v.b. Roermond naar het h.v.b. Grave. Thans verzoekt hij om terugplaatsing naar Roermond wederom in verband met zijn bezoek. Hetverzoek is afgewezen enerzijds omdat klager voor het ressortsparket Den Bosch preventief gehecht is en anderzijds omdat hij recent overgeplaatst is naar het h.v.b. Grave in verband met zijn bezoek.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht ten behoeve van het ressortsparket Den Bosch en is enkele maanden geleden op eigen verzoek in verband met zijn bezoek overgeplaatst vanuit Roermond naar Grave en wenst nu weer teruggeplaatst teworden naar Roermond. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk ofonbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen, mede gelet op de afstand Grave-Roermond, die naar het oordeel van de beroepscommissie acceptabel is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven