Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2918/GB, 26 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2918/GB

Betreft: [klager] datum: 26 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 november 2003 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Westlinge te Alkmaar. Op klagers verzoek is hij geselecteerd voor overplaatsing naar de gevangenis Zuyder Bos. Dezeoverplaatsing is niet gerealiseerd. Op 9 oktober 2004 is hij als passant ter herselectie geplaatst in het huis van bewaring Schutterswei te Alkmaar. Op 1 december 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar eenregime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is verteld dat hij op 7 oktober 2004 zou worden overgeplaatst naar de gevangenis Zuyder Bos. Het tijdstip was onbekend. Klager is die dag pas om 09.00 uur gewekt en hem is toen te kennen gegeven dat hij snel zijn spullenmoest pakken, omdat hij zich om 11.00 uur moest melden in de gevangenis Zuyder Bos. Klager moest nog een hoop regelen en de meldingstijd op het meldingsformulier werd aangepast naar 13.30 uur. Dat exemplaar ligt bij de gevangenisZuyder Bos. Klager kon de b.b.i. pas om 10.55 uur verlaten met een grote en zeer zware vuilniszak. Hij moest de gevangenis Zuyder Bos lopend gaan zoeken. Hij kwam daar uiteindelijk pas om 13.20 uur aan en heeft zich gemeld met hetformulier. De bewaarster maakte op uit het formulier dat klager daar niet moest zijn. Zij heeft het formulier kennelijk niet goed bekeken en haar drie mannelijke collega’s, die er bij stonden, ook niet. Klager is vreemd genoegweggestuurd. Op 9 oktober 2004 heeft klager zich weer gemeld bij de gevangenis Zuyder Bos om de situatie van twee dagen eerder uit te leggen. Na heel wat telefoontjes was duidelijk dat klager toch bij hen op de lijst stond. Hij wasgewoon welkom, want er was nog een cel vrij. Omdat klager inmiddels op de telex stond, kon hij niet meer geplaatst worden. Vervolgens heeft klager zich bij het politiebureau gemeld. Klager prefereert plaatsing in de gevangenisZuyder Bos, Lelystad of Groot Bankenbosch in verband met zijn bezoek.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geplaatst in de b.b.i. Westlinge, waar hij zich kennelijk niet prettig heeft gevoeld, gelet op zijn verzoek tot overplaatsing van 3 augustus 2004. Klager is overeenkomstig zijn verzoek geselecteerd voor de geslotengevangenis Zuyderbos. Op 7 oktober 2004 was er plaats voor klager in de gevangenis Zuyder Bos. Klager is in de gelegenheid gesteld om daar naar toe te gaan. Hij is daar echter niet aangekomen en is daarom op de telex geplaatst. Op 9oktober 2004 heeft klager zich op het politiebureau gemeld en is toen geplaatst in het h.v.b. Schutterswei. Van hieruit is hij geselecteerd voor een normaal beveiligde inrichting, waarbij sterk is gekeken naar een inrichting met eenkorte wachtlijst om een snelle plaatsing te bewerkstelligen. Klager heeft zich onttrokken aan detentie en daarmee de beschikbare plaats in de inrichting van zijn voorkeur opgegeven. Hij heeft zelf veroorzaakt dat hij niet meergeselecteerd is voor de gevangenis Zuyder Bos.

3.3. De unit-directeur van de gevangenis Zuyder Bos heeft desgevraagd op 13 januari 2005 het volgende schriftelijk toegelicht. Klager heeft op 7 oktober 2004 de b.b.i. Westlinge omstreeks 11.30 uur verlaten om zich aansluitend temelden in de gevangenis Zuyder Bos. Dit was bekend in de gevangenis Zuyder Bos. Klager beweert dat hij op 7 oktober 2004 om 13.20 uur gesproken heeft met een vrouwelijke bewaarder. Echter tot 15.00 uur waren er alleen mannelijkecollega’s in dienst. Klager heeft zich pas in de gevangenis Zuyder Bos gemeld op 9 oktober 2004. Inmiddels stond hij op de telex en is hij niet meer opgenomen. Dit is standaard nadat een persoon 24 uur onrechtmatig een inrichtingheeft verlaten.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Uit de toelichting van de selectiefunctionaris en met name de na nader onderzoek door de unit-directeur van de gevangenis Zuyder Bos verstrekte informatie is niet gebleken dat het door klager gestelde, dat hij zich op 7 oktober2004 wel degelijk bij de gevangenis Zuyder Bos heeft gemeld, juist is. De onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldendecriteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven