Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2970/GA, 27 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:27-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2970/GA

betreft: [klager] datum: 27 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 november 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek te Zutphen, voorzover deze de vaststelling betreft dat geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet meer mogen verrichten van keukenwerk en de opgelegde maatregel van afzondering op eigen cel voor de duurvan veertien dagen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft, samengevat en zakelijk weergegeven, het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft veertien dagen in afzondering gezeten zonder t.v. Verder is hij zijn baan in de keukenmet bijbehorende privileges kwijt. Enige vorm van compensatie of een terugkeer in de keuken zou op zijn plaats zijn. Klager ontkent dat omtrent de poging tot diefstal van een doos kaassoufflés op 22 oktober 2004 hij of iemand andersals dader werd aangewezen. Klager heeft niets gedaan. Het afdelingshoofd heeft klager naar voren geschoven als vermoedelijke dader. Uit angst voor hun baan hebben drie gedetineerden uiteindelijk klager aangewezen. Klager meent dathet afdelingshoofd en de directie in dezen manipulatief hebben gehandeld.

De directeur heeft daarop gereageerd met de mededeling geen nadere schriftelijke reactie op het beroep te zullen geven.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Alsmaatstaf daarvoor kunnen dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager uit het feit dat hij zijn baan in de keuken kwijt is geraakt en de afzondering op de eigen cel zonder t.v.gedurende veertien dagen. Het beklag is door de beklagcommissie materieel gegrond verklaard nadat zij onder meer heeft vastgesteld dat onduidelijk is gebleven wie de doos met kaassouflés heeft weggenomen en op de eetkar heeftgeplaatst. Hiervan uitgaande is het niet toekennen van een tegemoetkoming niet juist. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen, namelijk
€ 105,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 105,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 27 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven