Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/3000/GA, 26 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/3000/GA

betreft: [klager] datum: 26 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 november 2004 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Midden Holland, locatie Alphen aan den Rijn, voorzover deze de vaststelling betreft dat geen tegemoetkoming wordttoegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven, geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag inhoudende dat klager lichamelijke klachten ondervindt wanneer hijwerkt met een zogenaamde stickerverwijderaar.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Er wordt geen rekening gehouden met de al geleden schade en toekomstige schade voor de gezondheid. Klager heeft het nog steeds benauwden heeft nog steeds hoofdpijn. Als dit de wijze is waarop met gedetineerden wordt omgegaan, voelt klager zich genoodzaakt om in overleg met zijn advocaat verdere stappen te ondernemen richting Peter R. de Vries, Netwerk e.d..Verzocht wordt om alsnog tot een passende oplossing c.q. uitspraak te komen. De schade is al aangericht en het komend leed is niet te voorzien.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Er was sprake van een penetrante geur waarvan het aannemelijk was dat die hoofdpijn zou kunnen veroorzaken. Klager schrijft in zijn beklag dat het om een kankerverwekkende stof gaat,maar dit is niet aannemelijk geworden. De werkzaamheden werden door vrijwilligers verricht. Voor wat betreft de tegemoetkoming heeft de beklagcommissie juist geoordeeld. Indien klager meent blijvende klachten te hebben overgehoudenaan de werkzaamheden, zal hij dit moeten aantonen. Eenmaal aangetoond bestaat de mogelijkheid tot het doen van een verzoek om schadevergoeding.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak.
Klager heeft gesteld dat zijn gezondheid schade heeft geleden en in de toekomst schade zal lijden. De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolgede circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richten aan de directeur van de desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.
Nu de beklagcommissie heeft geoordeeld dat klager in zijn werksituatie ongemak heeft ondervonden, hetgeen ook geleid heeft tot een verandering in die werksituatie, was er reden voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.Gelet op alle omstandigheden van het geval zal na te melden tegemoetkoming worden vastgesteld. Dit brengt mee dat de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover daar tegen beroep is ingesteld, moet worden vernietigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven