Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2941/GB, 17 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:17-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2941/GB

Betreft: [klager] datum: 17 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 december 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 augustus 2003 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring De Karelskamp te Almelo. Op 15 december 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers bezoek, waaronder zijn zwager, heeft bepaalde persoonlijke problemen met enige personen van de locatie Lelystad. Klagers prefereert nog steeds plaatsing in de gevangenis Veenhuizen, omdat hij daarover goede berichten heeftvernomen. Klagers v.i.-datum is medio augustus 2005. Daarna zal hij worden opgenomen in de FPA te Den Dolder in het kader van een voorwaardelijke tbs.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In het beroepschrift noemt klager dat zijn familie, waaronder zijn zwager, bepaalde persoonlijke problemen heeft met enige personen in Lelystad. Deze informatie is te summier om de beslissing tot plaatsing in de gevangenis Lelystadte herzien. Van belang is om te weten wat de aard c.q. de ernst van deze problemen is om te kunnen bekijken hoe onoverkomelijk het voor de familie/zwager en de betreffende personen (personeel, gedetineerden) is om elkaar daar in delocatie Lelystad tegen te komen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel dat klager zijn bezwaren gericht tegen plaatsing in de gevangenis Lelystad onvoldoende heeft geconcretiseerd en derhalve niet kan worden nagegaan of deze bezwaren plaatsing in de gevangenisLelystad in de weg staan. Derhalve is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldendecriteria, niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.
Hetgeen klager in vage termen heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven