Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2908/GB, 13 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2908/GB

Betreft: [klager] datum: 13 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 september 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie De Grittenborgh te Hoogeveen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Rotterdam als volgt toegelicht. Verzoeker wil graag zijn zoontje en andere familieleden kunnen ontvangen. Door zijnplaatsing in Hoogeveen is voor hem geen normaal contact met zijn familie mogelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Tot de afwijzing van het verzoek is besloten omdat de behandelend officier van justitie het van belang vindt dat klager, die uit de regio Rotterdam afkomstig is, zo min mogelijk contact heeft met zijn regionale achterban. Tevens ishet arrondissementsparket te Zwolle het vervolgende parket. De bereikbaarheid van de arrondissementsrechtbank te Zwolle is vanuit de locatie De Grittenborgh beter te waarborgen dan vanuit een inrichting in de regio Rotterdam.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De selectiefunctionaris heeft op goede gronden het belang van klagers strafvervolging laten prevaleren boven diens persoonlijke belang bij het ontvangen van bezoek. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissingvan de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Opmerking verdient dat de beslissing van deselectiefunctionaris is gebaseerd op een negatief advies van de officier van justitie, welk advies in het bijzonder ziet op de situatie tot aan de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in klagers strafzaak.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 13 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven