Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2586/GA, 13 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2586/GA
betreft: [klager] datum: 13 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers (Twnd) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het Detentiecentrum Roermond,

gericht tegen een uitspraak d.d. 18 oktober 2004 van de beklagcommissie bij voormeld Detentiecentrum Roermond, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormeld Detentiecentrum om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft – voor zover in beroep nog aan de orde – de terugplaatsing naar het basisregime na afloop van een aan klager opgelegde ordemaatregel plaatsing in afzondering in de eigen cel voor de duur van veertien dagen.

De beklagcommissie heeft klager ontvankelijk verklaard in zijn beklag tegen de beslissing tot terugplaatsing in het basisregime en het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. Debeklagcommissie heeft daarbij, overeenkomstig het bepaalde in 42, eerste lid, van de Twnd, bepaald dat – gezien het principiële karakter van het beklag - beroep kan worden ingesteld.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De directeur is van mening dat de beklagcommissie klager niet-ontvankelijk had moeten verklaren in zijn beklag tegen de terugplaatsing in het basisregime. Gedetineerden die in het Detentiecentrum Roermond verblijven komen rechtentoe in het kader van de Twnd. Ingevolge de Twnd hebben de gedetineerden in het basisregime recht op één uur luchten per dag, één uur bezoek per week alsmede één maal 10 minuten telefoneren per week. Na binnenkomst worden degedetineerden tijdens het verblijf in het basisregime enige tijd geobserveerd. Zij kunnen naar aanleiding van de verzamelde gedragsobservatiegegevens enige gunsten, waaronder sport en recreatie, toegekend krijgen. Daaraan kunnendoor de gedetineerde geen rechten worden ontleend. Na het ondergaan van een ordemaatregel start de betreffende gedetineerde wederom in het reguliere (basis)regime om zo weer een nadere detentieroute te kunnen bepalen.
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beklagcommissie heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 42, eerste lid, van de Twnd uitdrukkelijk bepaald dat beroep kan worden ingesteld tegen de uitspraak van de beklagcommissie.

Vaste rechtspraak van de beroepscommissie is dat de directeur slechts belang heeft bij de behandeling van een beroep, indien de beklagcommissie het beklag van de gedetineerde gegrond heeft verklaard. De beroepscommissie ziet noch inhetgeen door de directeur in beroep naar voren is gebracht noch in de uitspraak van de beklagcommissie aanleiding om daar in het onderhavige geval anders over te oordelen.

De beroepscommissie overweegt daarbij nog dat – indien de directeur wel ontvankelijk zou worden geacht in zijn beroep – hetgeen in beroep naar voren is gebracht, voor zover een en ander zou zijn komen vast te staan, niet zou kunnenleiden tot een andere uitspraak dan die van de beklagcommissie en dat het beroep in dat geval niet tot een andere uitspraak zou hebben kunnen leiden dan die van de beklagcommissie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 13 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven