Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2232/GA, 6 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:06-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2232/GA

betreft: [klager] datum: 6 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 september 2004 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 november 2004, gehouden in de p.i. Veenhuizen, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voornoemde p.i.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet mogen invoeren van een Playstation 2 (PS2).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is veel inrichtingen toegestaan om een PS2 op cel te hebben. Ook in de locatie Norgerhaven hebben een aantal gedetineerden een PS2 tot hun beschikking. Daar komt nog bij dat de directeur wel toestemming verleent voor de invoervan videofilms en zelfgebrande Cd’s. Klager is van mening dat door de invoer van een PS2 de orde en veiligheid in de inrichting niet in het geding komen. Voorts is klager de mening toegedaan dat, nu de PS2 enkel eenafspeelmogelijkheid van DVD’s heeft, niet kan worden aangemerkt als videoapparatuur. Hij beroept zich daarbij mede op de Grote van Dale.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is in de inrichting niet toegestaan om DVD’s of daarvoor geschikte afspeelapparatuur in te voeren. Het probleem is dat de controle van de DVD’s te moeilijk is. Er zijn inderdaad, door een fout van de medewerker bij deBadafdeling, een aantal PS2-apparaten ingevoerd.
Hangende de uitspraak op dit beroep heeft de directeur ten aanzien van die andere apparaten nog geen actie ondernomen. Indien de beroepscommissie dit beroep niet gegrond verklaart, zal de directeur ook ten aanzien van die andereapparaten nadere actie ondernemen. De directeur handhaaft het standpunt dat een PS2 valt onder het algehele invoerverbod van videoapparatuur.

3. De beoordeling
Volgens de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (Regeling van 24 juli 1998, nr. 705050/98/DJI) is het gedetineerden niet toegestaan film- en videoapparatuur onder hun berusting te houden. De PS2 kan, nu vaststaat dathet mogelijk is daar films op DVD mee af te spelen, worden aangemerkt als film- en videoapparatuur. Het verbod tot invoer volgt daarmee uit de wet. Volgens vaste rechtspraak van de beroepscommissie zal een klacht over de toepassingvan een algemene regel in beginsel niet-ontvankelijk zijn. Bijzondere omstandigheden die tot een andere beslissing op het beklag zouden moeten leiden, zijn niet aannemelijk geworden. De uitspraak van de beklagcommissie kan daaromniet in stand blijven en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.
De omstandigheid dat in de inrichting – door een misverstand – enkele gedetineerden vooralsnog - in strijd met de hiervoor genoemde Regeling – wel de beschikking hebben over een PS2, maakt dit oordeel niet anders.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. R. Weenink en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 6 december 2004

secretaris voorzitter

Naar boven