Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2392/GA, 6 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:06-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2392/GA

betreft: [klager] datum: 6 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Noordsingel te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 30 september 2004 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 december 2004, gehouden in de penitentiaire inrichting Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadslieden mr. C.F. Wassenaar en mr. E.F. van den Boom, en [...] en [...],respectievelijk unit-directeur en medewerker van de crea-afdeling van de locatie Noordsingel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat een tekening van klager zonder zijn toestemming is gebruikt voor een folder en de directeur weigert voor dat gebruik een vergoeding van € 25,- te betalen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en aan klager een tegemoetkoming toegekend van
€ 25,-.

2. De standpunten van de directeur en klager
Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is juist dat klager eerder tekeningen heeft afgestaan voor publicatie en daar toen een bedrag van € 25,- heeft ontvangen. De opdracht daarvoor was echter door een geestelijk verzorger gegeven en de betaling geschiedde toen dusniet door de inrichting. De directeur stelt zich op het standpunt dat er toestemming is gegeven voor intern gebruik van klagers tekening. De tekening is gebruikt voor een informatiefolder voor een afdeling binnen de inrichting. Debeslissing om deze folder op te stellen is genomen door het hoofd van de crea-afdeling. Die beslissing valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Aan klager is toen medegedeeld dat de tekening gebruikt zou worden.Klager heeft toen niet geweigerd en ook geen eis gesteld met betrekking tot dat gebruik. In de inrichting bestaan geen afspraken met betrekking tot de bestemming van voorwerpen die door de gedetineerden tijdens de crea-lessen maken.

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij exclusief de eigenaar is van de betreffende tekening. Het feit dat een begeleider van de crea-afdeling klager enige hulp heeft geboden maakt dat niet anders. De directeur heeft aangegeven dat er sprakezou zijn van stilzwijgende instemming met het gebruik. Dat is niet juist. De inrichting had in een geval als het onderhavige expliciet om toestemming moeten vragen. Klager heeft indertijd een aantal tekeningen gemaakt voor eententoonstelling. Toen klager op enig moment op de crea-zaal kwam, zag hij een tekening van hem liggen die in stukken was geknipt. Klager begreep daaruit dat men voornemens was die tekening te gebruiken voor een ander doel dan voorde tentoonstelling. Klager had wel toestemming gegeven om die tekening exposeren maar niet om te vermenigvuldigen of te veranderen. De crea-medewerker heeft klager een aantal adviezen bij het tekenen gegeven. Die medewerker heeftechter geen bijdrage geleverd aan het uiteindelijke resultaat.

3. De beoordeling
Een door klager gemaakte tekening is gebruikt als illustratie in een informatiefolder van de Afdeling Educatie en Vorming van de afdeling voor psychologisch onvolwassenen van de Noordsingel. Uitgangspunt moet zijn dat bij gebruikvan een door een gedetineerde gemaakte tekening diens toestemming moet worden gevraagd. Pas wanneer toestemming is gegeven en ook duidelijk is waarvoor die toestemming is gegeven kan de tekening gebruikt worden. Dit is niet andersals de tekening is vervaardigd in het kader van een zogenaamde crea-activiteit al dan niet met bijstand van een docent. Niet aannemelijk is geworden dat klager toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de tekening ten behoevevan de informatiefolder. Nu de onderhavige tekening zonder klagers toestemming is gebruikt en vermenigvuldigd, had het op de weg van de directeur gelegen om hem de gevraagde vergoeding te betalen. Nu de directeur dit heeftnagelaten, is het beklag terecht gegrond verklaard. Hetgeen in beroep naar voren is gebracht kan daarom – voor zover een en ander is komen vast te staan – niet leiden tot een andere uitspraak dan die van de beklagcommissie en deberoepscommissie zal die uitspraak daarom, met wijziging van de gronden, bevestigen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt, met wijziging van de gronden, de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, L. Diepenhorst en mr. H.B. Greven, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 6 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven