Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2929/GB, 4 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2929/GB

Betreft: [klager] datum: 4 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift gedateerd 1 december 2004 van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 25 november 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 20 september 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Roermond.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. De Geerhorst als volgt toegelicht. Klagers ouders zijn in een periode van twee maanden maar tweemaal op bezoek gekomen, omdat hetvoor hen financieel niet haalbaar is. Ze kunnen niet iedere keer gebracht worden. Klagers moeder mag niet veel bewegen en moet veel rusten vanwege een operatie. Financieel en medisch gezien is overplaatsing naar Sittard een betereoptie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verzocht om overplaatsing in verband met zijn bezoek. Bezoek is geen urgente reden om overgeplaatst te worden. Klager heeft aangegeven dat zijn moeder om medische redenen niet kan reizen, maar er is geen enkele onderbouwingdoor een arts of specialist. De afstand Geleen-Roermond is goed te bereizen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden, is niet onderbouwd met een medische verklaring, en kan niet tot een ander oordeel leiden, mede gelet op de afstand Geleen-Roermond, die acceptabel is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven