Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2739/GB, 4 januari 2005, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2739/GB

Betreft: [klager] datum: 4 januari 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Overmaze te Maastricht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 mei 2004 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Overmaze, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Klager wil worden overgeplaatst naar een andere gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap vanwege zijn bezoek dat uit Groningen komt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Gelet op het door het huis van bewaring te Roermond opgemaakte selectievoorstel is klagers functioneren, gelet op onder meer het gebruik van fysiek geweld tegen personeel, van dien aard dat plaatsing in een regime van beperktegemeenschap, waar hem structuur geboden kan worden, noodzakelijk.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Overmaze is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht tegen zijn plaatsing in een regime van beperkte gemeenschap, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. In dit verband overweegt deberoepscommissie als volgt. Klager was afgestraft en diende te worden geselecteerd voor een gevangenis. Op basis van de omtrent klagers gedrag verstrekte gegevens is klager door de selectiefunctionaris geselecteerd voor eengevangenis met een regime van beperkte gemeenschap. Nederland kent drie gevangenissen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau en wel in Zoetermeer, Vught en Maastricht.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, mede gelet op de capaciteitsbenutting, niet in strijd met de wet en kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin alsonredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is, tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene, onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen, temeer nu uitde overgelegde stukken is gebleken dat klager niet verstoken blijft van bezoek.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 4 januari 2005

secretaris voorzitter

Naar boven