Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2589/GB, 21 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2589/GB

Betreft: [klager] datum: 23 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 oktober 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen (jovo-gevangenis) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 september 2004 gedetineerd. Hij verblijft in de jovo-gevangenis Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is gelet op zijn medische gesteldheid, hij heeft schouderklachten, niet geschikt voor een jovo-gevangenis. Zijn vriendin is zwanger en mede gelet op de reistijd niet in staat klager regelmatig te bezoeken. Tot slot geeftklager aan dat hij glazenwasser is en niet van plan is tijdens zijn detentie een opleiding te volgen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is jovo-geïndiceerd. Dat betekent dat hij in een door de Minister aangewezen inrichting met een jovo-afdeling geplaatst moet worden. Het bezoekargument is onvoldoende zwaarwegend om hiervan af te wijken.

4. De beoordeling
4.1. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouderzijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van deRegeling.

4.3. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent bezoek van zijn vriendin, alsmede de door hem gestelde, maar geenszins met medische stukken onderbouwde stelling omtrent zijnschouderklachten, maken dit niet anders

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 23 december 2004

secretaris voorzitter

Naar boven