Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2625/GB, 21 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2625/GB

Betreft: [klager] datum: 21 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 oktober 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (verder jovo-h.v.b.) Almere-Binnen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 10 mei 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 23 september 2004 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Almere-Binnen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager voelt zich steeds meer afgesloten en heeft vrijwel geen contact met medegedetineerden. Dit komt omdat zijn Nederlands zeer slecht is; de taalbarrière vormt een groot obstakel voor hem. Klager voelt zich op de jovo niet thuis.De spanningen lopen vaak hoog op door onbegrip, hetgeen hij al meerdere malen heeft aangegeven. Hij kan maar moeilijk omgaan met het kinderachtige gedrag waar hij dagelijks mee wordt geconfronteerd. Hij wil graag naar een reguliereafdeling worden overgeplaatst, zodat hij met volwassenen kan communiceren en zijn verblijf wat dragelijker zal zijn. Klager geeft nogmaals aan dat hij ’s-avonds naakt in zijn cel loopt, wat voor een medegedetineerde vervelend kanoverkomen. Hij kan ook vanwege zijn geloofsovertuiging niet met een man op cel verblijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager behoort tot de categorie gedetineerden van 18 tot 24 jaar over wie een eerste indicatiestelling uitgebracht dient te worden. Uit die indicatiestelling komt naar voren dat klager scoort op de onderdelen C (first offender), E(kwetsbaarheid), D (agressie) en B (opleiding en cursus). Bovendien wordt klager verdacht van het plegen van ernstige geweldsdelicten. Klager is voor het jovo-h.v.b. Almere-Binnen geselecteerd, omdat hij preventief is ingeslotenvoor het arrondissementsparket Amsterdam en de transportlijnen naar de rechtbank zo kort mogelijk gehouden kunnen worden. Daarbij is rekening gehouden met zijn woonplaats Amsterdam en mogelijke bezoekers uit die omgeving. Het regimevan een jovo-afdeling is toegesneden op jongeren zoals klager. Het programma kan per jovo-afdeling verschillen. Uit de toelichting op de indicatiestelling komt naar voren dat klager in het h.v.b. Zuyder Bos problemen had metvolwassen medegedetineerden. Er hebben zich sinds klagers verblijf op de jovo-afdeling geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Ook over het eventuele taalprobleem wordt niet gerapporteerd. In tegenstelling tot wat klageraangeeft, gaat het op de jovo-afdeling dus beter.

4. De beoordeling
4.1. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouderzijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van voornoemde Regeling aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst.Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij tekortkomingen heeft op de onderdelen opleiding/cursus, first offender, agressie en kwetsbaarheid en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16van de Regeling.
Gelet op het vorenstaande is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijkof onbillijk worden aangemerkt. Van de door klager geschetste problemen met leeftijdsgenoten is, gelet op de inlichtingen van de selectiefunctionaris, niet gebleken. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 21 december 2004

secretaris voorzitter

Naar boven