Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2801/GB, 21 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2801/GB

Betreft: [klager] datum: 21 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 10 december 2003 gedetineerd. Nadat hij op 20 juni 2004 niet is teruggekeerd van verlof, is hij op 15 september 2004 weer aangehouden en als arrestant in het huis van bewaring Nieuwegein geplaatst. Op 4november 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Veenhuizen, een normaal beveiligde inrichting met een regime van algehele gemeenschap.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek. Aansluitend dient hij straffen van respectievelijk twee maanden, een week en twee weken te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op ofomstreeks 11 april 2005.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers bezwaarschrift was niet gericht tegen het feit dat hij niet voor een open inrichting is geselecteerd, maar tegen zijn plaatsing in Veenhuizen. Het niet terugkeren van verlof heeft hier dan ook niets mee te maken. Klagersvoorkeur voor selectie ging in september/oktober uit naar een gesloten setting in de omgeving van Brabant, Vught, Zutphen of Sittard in verband met de ziekte van zijn vrouw. Dit is ook de reden geweest dat hij niet is teruggekeerdvan verlof, hetgeen bekend is bij de selectiefunctionaris na eerdere verzoeken om strafonderbreking. Omdat klagers vrouw met de kinderen de afstand naar Veenhuizen niet kan afleggen, wordt het ouder-kind contact teniet gedaan. Erwordt, vanaf het begin al, helemaal niet gekeken naar de gezinssituatie.
Namens klager is hier nog aan toegevoegd dat de selectiefunctionaris in de bezwaarfase geen rekening heeft gehouden met het verzoek van klager om nadere informatie omtrent zijn situatie te overleggen. Hij is daardoor ernstig in zijnprocedurele mogelijkheden geschaad. Inhoudelijk gezien heeft klager steeds aannemelijk willen maken dat voor het niet terugkeren van verlof op 20 juni 2004 goede, niet-verwijtbare redenen bestonden. Tijdens het verlof was desituatie van klagers vrouw zodanig dat zij op dat moment niet alleen kon worden gelaten. Klager heeft zwaarwegende belangen bij een plaatsing zo dicht mogelijk bij zijn woonplaatst. Zijn vrouw en kinderen zijn niet in staat om hemin Veenhuizen te komen bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De beslissing klager te plaatsen in de gevangenis Veenhuizen is met name gebaseerd op de beschikbare celcapaciteit op korte termijn binnen het gesloten circuit. In het namens klager ingediende bezwaarschrift van 3 november 2004wordt aangegeven dat klager geplaatst wil worden in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Gedragsmatig zijn er geen contra-indicaties, maar klager is tijdens deze detentie, heel recent, niet teruggekeerd van een algemeenverlof. In zijn beroepschrift legt klager de verantwoordelijkheid voor zijn zieke vrouw en de kinderen bij justitie, terwijl hij zelf geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag. Hij verbleef immers in de buurt, in depenitentiaire inrichting Vught, en was geselecteerd voor plaatsing in een b.b.i..

4. De beoordeling
Uit de stukken komt naar voren dat klager niet is teruggekeerd van verlof in verband met ziekte van zijn vrouw. Van die omstandigheid is, gelet op de toelichting van klager in beroep, nog steeds sprake. Klager is afkomstig uit DenBosch. Zijn vrouw kan de reis met de kinderen naar Veenhuizen niet maken.
De selectiefunctionaris heeft de selectiebeslissing vooral gebaseerd op de snel beschikbare celcapaciteit in de gevangenis Veenhuizen. De selectie is mede het gevolg van klagers eigen handelen. De beroepscommissie is van oordeel datde beslissing van de selectiefunctionaris, gelet op de door klager geschetste omstandigheden in de thuissituatie en zijn belang bij bezoek, onvoldoende is gemotiveerd en daarom bij afweging van alle in aanmerking komende belangenals onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binneneen termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie geeft de selectiefunctionaris hierbij in overweging klager te selecteren voor een andere normaal beveiligde inrichting, die dichter bij de woonplaats van klager isgelegen dat de gevangenis Veenhuizen.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken naontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 21 december 2004

secretaris voorzitter

Naar boven