Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1947/TA, 17 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:17-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1947/TA

betreft: [klager] datum: 17 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juli 2004 van de beklagcommissie bij het forensisch psychiatrisch instituut de Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 november 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.H. Rump en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting[...], juridisch medewerker. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het te laat uitsluiten voor ‘contactmomenten’ op 28 april 2004.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Ze blijven maar doorgaan met het vergeten om klager op tijd uit te sluiten. Het is niet zo dat terstond compensatie wordtaangeboden. Klager heeft wel eens een half uur extra buiten mogen volleyballen, maar dat was voordat dit plaatsvond. Daarbij werd niet gezegd dat het compensatie betrof. Klager heeft ook niets aan compensatie. Daar is toch nietvoldoende personeel voor aanwezig. Het gaat klager om de erkenning. De inrichting geeft klager wel gelijk, maar ze doen er verder niets mee. Als hij gelijk heeft, wil hij ook gelijk krijgen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het is juist dat klager te laat uitgesloten is en dit wordt betreurd. Het personeel is op het belang vantijdig uitsluiten gewezen. De tijd, die klager te laat is uitgesloten, is terstond als compensatie aangeboden. Klager heeft hier niet altijd gebruik van gemaakt.

3. De beoordeling
Het abusievelijk te laat uitsluiten van klager door personeel, waarbij klager compensatie in tijd is aangeboden, betreft naar het oordeel van de beroepscommissie geen beslissing door of namens het hoofd van de inrichting waartegenex artikel 56 Bvt beklag kan worden ingesteld. Overigens is door of namens klager niet gesteld en door de beroepscommissie wordt dit ook niet aannemelijk geacht dat er sprake zou zijn van schending van het in artikel 31, tweede lid,Bvt vermelde recht op bewegingsvrijheid of een ander wettelijk recht dat klager toekomt. Derhalve zal de beroepscommissie de beslissing van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. F.A.M.M. Koenraadt en mr. C.L. van den Puttelaar, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 december 2004

secretaris voorzitter

nummer: 04/1947/TA

betreft [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 15 november 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: dr. F.A.M.M. Koenraadt en mr. C.L. van den Puttelaar.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.H. Rump en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker.

Door en namens klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Ze blijven maar doorgaan met het vergeten om klager op tijd uit te sluiten. Het is niet zo dat terstond compensatie wordt aangeboden. Klager heeft wel eens een half uur extra buiten mogen volleyballen, maar dat was voordat ditplaatsvond. Daarbij werd niet gezegd dat het compensatie betrof. Klager heeft ook niets aan compensatie. Daar is toch niet voldoende personeel voor aanwezig. Het gaat klager om de erkenning. De inrichting geeft klager wel gelijk,maar ze doen er verder niets mee. Als hij gelijk heeft, wil hij ook gelijk krijgen.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard. Het is juist dat klager te laat uitgesloten is en dit wordt betreurd. Het personeel is op het belang van tijdig uitsluiten gewezen. Detijd, die klager te laat is uitgesloten, is terstond als compensatie aangeboden. Klager heeft hier niet altijd gebruik van gemaakt.

secretaris voorzitter

Naar boven