Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5477/GA, 11 november 2020, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5477/GA

Betreft [Klager]

Datum 11 november 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel (hierna: de directeur)

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de verlenging van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel, voor de duur van één dag, omdat het niet mogelijk is klager over te plaatsen naar een andere afdeling, ingaande op 16 september 2019

De beklagrechter heeft op 5 december 2019 het beklag gedeeltelijk (formeel) gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €10,- en het beklag voor het overige (inhoudelijk) ongegrond verklaard (Ta 2019-000333). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend.

De beroepscommissie heeft de directeur, klager en zijn raadsvrouw mr. N.M.E. Verpaalen in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

De klacht is terecht gegrond verklaard, omdat er op de schriftelijke beslissing van de ordemaatregel geen tijdstip van uitreiking is vermeld. Dit is een formeel gebrek. Aan klager is een tegemoetkoming van €10,- toegekend. Volgens de ‘standaardbedragen tegemoetkoming’ geldt evenwel dat aan klager, onder deze omstandigheden, een tegemoetkoming van €5,- toegekend moet worden. Het verzoek is dan ook om dit bedrag aan klager toe te kennen.

Standpunt van klager

Klager en zijn raadsvrouw hebben niet gereageerd op het beroepschrift.

3. De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming nu deze niet in lijn is met de ‘standaardbedragen tegemoetkomingen’ die de beroepscommissie hanteert. In de bestreden beslissing is vastgesteld, wat door de directeur in beroep is erkend, dat er een formeel gebrek kleeft aan de ordemaatregel. Klager heeft één dag verbleven in een afzonderingscel. Het standaardbedrag is €10,- per dag.

Volgens de ‘standaardbedragen tegemoetkomingen’ zoals gepubliceerd op de website van de RSJ pleegt bij een formele gegrondverklaring in beginsel één derde van het bedrag te worden toegekend dat zou worden toegekend bij een materiële gegrondverklaring, met een minimum van €5,-. De beroepscommissie ziet geen aanleiding af te wijken van dit uitgangspunt. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard en aan klager zal een tegemoetkoming worden toegekend van €5,-.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €5,-.

Deze uitspraak is op 11 november 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, mr. R.H. Koning en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven