Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2213/GA, 13 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2213/GA

betreft: [klager] datum: 13 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 augustus 2004 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 november 2004, gehouden in de p.i. Amsterdam, is [...], unit-directeur bij voornoemde locatie, gehoord.
Klager heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet mogen invoeren van een playstation 2.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in zijn beroepschrift zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De playstation 2 wordt in bijna alle inrichtingen toegestaan. Het is niet juist dat je met de playstation 2 op internetkunt.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het komt vreemd voor dat de playstation 2 in ander inrichtingen wel zou worden toegestaan. Je kunt er onder meer dvd’s mee afspelen. Deze zijn moeilijk te controleren. Daarnaast is het mogelijk het apparaat als modem en als computerte gebruiken.

3. De beoordeling
Volgens de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen d.d. 24 juli 1998 (nr. 705050/98/DJI) is het gedetineerden niet toegestaan film- en videoapparatuur onder hun berusting te houden. De playstation 2 kan, nu vast staatdat het mogelijk is daar films op dvd mee af te spelen, worden aangemerkt als algemeen verboden film- en videoapparatuur. Het verbod tot invoer is reeds daarom in overeenstemming met de wettelijke regeling. Volgens vaste rechtspraakvan de beroepscommissie zal een klacht over de toepassing van deze algemene regel in beginsel niet ontvankelijk zijn. Bijzondere omstandigheden die tot een andere beslissing op bet beklag zouden moeten leiden, zijn in dit geval nietaannemelijk geworden. De uitspraak van beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 13 december 2004

secretaris voorzitter

Naar boven