Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2629/GB, 9 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2629/GB

Betreft: [klager] datum: 9 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 oktober 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarvan niet bekend is op welke datum deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 januari 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de huis van bewaring-unit van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel. Op 24 mei 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Zuyder Bos te Heerhugowaard, waar een regimevan algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot plaatsing overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn als volgt toegelicht.
Klager is in overeenstemming met zijn voorkeur geselecteerd voor de gevangenis Zuyder Bos, maar er zijn thans heel veel problemen ontstaan in verband met zijn bezoek. Zijn kind en haar moeder moeten al om vier uur ’s ochtendsopstaan om klager te kunnen bezoeken. Op deze manier is het contact met zijn familie snel verbroken. Klager wenste plaatsing in Zuyder Bos in verband met een daar te volgen opleiding. Aangekomen in Zuyder Bos waren dezevoorzieningen niet meer opgenomen in het pakket van de afdeling onderwijs. Dit brengt ook veel spanning met zich mee. Klager zou graag op korte termijn overgeplaatst willen worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is overeenkomstig zijn verzoek geplaatst in de gevangenis Zuyder Bos in verband met bezoektechnische redenen. Het verzoek is afgewezen omdat klager overeenkomstig zijn voorkeur geplaatst is en binnen een half jaar weer eenverzoek tot overplaatsing heeft ingediend. Onduidelijk is wat er nu precies veranderd is in zijn thuissituatie. Er is geen wijziging in het verblijfadres van zijn bezoek gekomen. Verder lijkt klagers verzoek te maken te hebben methet feit dat het dagprogramma gewijzigd is en dat daardoor de mogelijkheden voor de bezoektijden zijn ingeperkt. Het dagprogramma is landelijk ingevoerd en geldt ook voor de gevangenis Alphen aan den Rijn.

4. De beoordeling
Klager heeft gedurende zijn selectie voor een vervolginrichting voorkeur uitgesproken voor de gevangenis Zuyder Bos in verband met zijn bezoek en hij is daar ook geplaatst. Klager heeft niet duidelijk aangegeven waardoor er thansproblemen zouden zijn ontstaan om hem in Heerhugowaard te bezoeken en welke die problemen zijn. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afwegingvan alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen door klager is aangevoerd over de bezoekmogelijkheden, is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 december 2004

secretaris voorzitter

Naar boven