Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2650/GB, 10 december 2004, beroep
Uitspraakdatum:10-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2650/GB

Betreft: [klager] datum: 10 december 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 november 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Overmaze te Maastricht of het h.v.b. Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 september 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Overmaze of het h.v.b. Roermond als volgt toegelicht.
Klagers ouders zijn 60-plus en zijn vriendin is zwanger en zij kunnen klager niet bezoeken. Het is juist dat klager preventief gehecht is voor het arrondissementsparket Den Bosch, maar hij hoeft maar één keer vervoerd te worden naarde rechtbank en daarvoor gaat het contact met zijn familie stuk. Zijn familie is alles wat hij heeft. Klager wordt beschuldigd van iets dat niet waar is. Behalve zijn vrijheid moet hij ook nog het contact met mensen missen, die hijnodig heeft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief ingesloten te Breda ten behoeve van het arrondissementsparket Den Bosch. Klager wordt in de inrichting ervaren als een correcte man. Hij heeft geen rapporten ontvangen. De officier van justitie heeft aangegevengeen bezwaar te hebben tegen overplaatsing van klager naar Maastricht. De inrichting adviseert eveneens positief. Het verzoek is afgewezen, omdat klager ingesloten is voor het arrondissementsparket Den Bosch en de transportlijnennaar de rechtbank zo kort mogelijk gehouden dienen te worden. Klager heeft geen medische verklaringen met betrekking tot zijn vriendin en ouders bijgevoegd. Niet is gebleken dat zij hem niet zouden kunnen bezoeken. Op het moment vanklagers verzoek verbleef klager in alle beperkingen. Onder die omstandigheden is het verboden om bezoek te ontvangen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Nu vast is komen te staan dat deofficier van justitie heeft ingestemd met de overplaatsing van klager, is de bestreden beslissing onvoldoende met redenen omkleed. Daarom zal het beroep gegrond worden verklaard. Daarbij komt nog dat de beperkingen, die aan klagerwaren opgelegd, beëindigd zijn met ingang van 25 oktober 2004 en hij thans wel bezoek kan ontvangen.
Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.Aan klager zal geen tegemoetkoming worden toegekend.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 december 2004

secretaris voorzitter

Naar boven