Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1847/GA, 29 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:29-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1847/GA

betreft: [klager] datum: 29 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 juli 2004 van de beklagcommissie bij de locatie De Marwei te Leeuwarden, voorzover deze de vaststelling betreft dat geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de uitreiking na acht dagen van een expresbrief en het niet uitreiken van aanmaningen van postorderbedrijven enVeronica.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. In de expresbrief van zijn familie zat geld. Doordat deze te laat is uitgereikt heeft klager geen telefoonkaarten kunnen aanschaffenvoor het onderhouden van sociale contacten met zijn familie en geen boodschappen kunnen doen. Klager verwijst verder naar de kosten van de expresbrief van € 7,50, telefoonkosten en administratiekosten van € 20,= in verband met deniet tijdig betaalde maandelijkse aflossing bij het postorderbedrijf. Klager heeft verder de Veronicagids vier weken lang niet ontvangen doordat niet op tijd is betaald. Klager heeft daardoor in deze periode niet kunnen nagaan ofhij in aanmerking was gekomen voor een door Veronica uitgeloofde prijs en de puzzelprijsvraag.

De directeur heeft daarop gereageerd met een verwijzing naar zijn verweerschrift voor de
beklagcommissie. De directeur meent dat klager niet in aanmerking komt voor een
tegemoetkoming.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Alsmaatstaf daarvoor kunnen dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager uit het gedurende een periode niet kunnen onderhouden van telefonische contacten met zijn familie en geenboodschappen kunnen doen, de door hem gemaakte telefoon- en administratiekosten en het voor een periode van vier weken niet kunnen ontvangen van de Veronicagids.
De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richtenaan de directeur van de desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.
Voor de beroepscommissie is genoegzaam aannemelijk geworden, dat klager ongemak
heeft ondervonden, dat voor een tegemoetkoming in de zin van de wet in aanmerking komt.
Daartoe zal als na te melden beslist worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en kent aan klager een tegemoetkoming van € 10,= toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 29 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven