Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2454/GB, 25 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2454/GB

Betreft: [klager] datum: 25 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 oktober 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Schutterswei te Alkmaar afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 19 september 2004 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Haarlem.

2.2. Klager ondergaat thans een gevangenisstraf van 46 dagen. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 16 oktober 2004 en eindigt op 1 december 2004. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van – inhet totaal – 66 dagen en 14 dagen vervangende hechtenis in het kader van een schadevergoedingsmaatregel te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Schutterswei als volgt toegelicht.
Klager wil overgeplaatst worden naar het h.v.b. in Alkmaar omdat zijn moeder en oma zodanig ziek zijn dat hij bij hen in de buurt wil zijn. De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat klager geen onderbouwing van die medischeproblemen van zijn moeder en oma zou hebben gegeven. Dat is onjuist. Uit klagers penitentiair dossier kan blijken dat hij dit jaar al twee maal eerder in verband met medische redenen bij zijn moeder en oma is overgeplaatst. Klagerwil graag alsnog overgeplaatst worden. Hij moet nog een aantal straffen uitzitten en wordt pas in februari 2005 in vrijheid gesteld.
Hetgeen door de selectiefunctionaris in zijn reactie op het beroep wordt aangevoerd is niet helemaal juist. Klager heeft het overplaatsingsverzoek op advies van het bureau selectie- en detentiebegeleiding van de locatie Haarlemzelfstandig en rechtstreeks ingediend. Zij gaven aan dat zij wilden bemiddelen als klagers verzoek werd afgewezen. Klagers moeder is voor hem erg belangrijk. Ook zijn oma, die bijna blind is en daardoor nauwelijks kan reizen, isvoor klager belangrijk. Klagers moeder heeft klager inmiddels (noodgedwongen) twee maal bezocht om klager van geld en kleding te voorzien. De afstand Haarlem – Alkmaar is zowel voor klagers moeder als zijn oma bezwaarlijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft zelfstandig een verzoek om overplaatsing ingediend, strekkende tot overplaatsing naar het h.v.b. Schutterswei. Als reden geeft hij de ziekte van zijn moeder op. Klager heeft aangegeven in het verleden twee maal eerderom die reden ook een overplaatsing te hebben gekregen. Voorts heeft hij aangevoerd zelf last te hebben van suikerziekte en dat hij, als hij in Alkmaar wordt geplaatst, eenvoudig bij zijn internist langs kan gaan. Klager heeft voorgeen van deze argumenten een deugdelijke onderbouwing gegeven. Indien klager zo begaan is met zijn moeder had het op zijn weg gelegen er zorg voor te dragen niet gedetineerd te raken.
Klager heeft nog slechts een relatief korte tijd te gaan. Om die reden zou een toewijzing van het verzoek, gelet op de wachtlijst bij het h.v.b. Schutterswei, niet kunnen leiden tot zijn overplaatsing. Klagers detentie zou eerdergeëindigd zijn. Voorts acht de selectiefunctionaris de reisafstand Alkmaar – Haarlem alleszins acceptabel en is daarin geen reden gelegen om klager over te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

Anders dan de selectiefunctionaris in zijn beslissing waarvan beroep en in de toelichting daarop heeft vermeld, is klagers einddatum van detentie niet gelegen op 4 november 2004 maar op 18 februari 2005. Dat zou er op zich toekunnen leiden dat klager geplaatst kan worden in het h.v.b. Schutterswei. Dit gegeven is evenwel geen reden voor een gegrondverklaring van het beroep, nu de overige gronden voor de afwijzing van het verzoek onverkort aanwezig zijn.Klager heeft immers noch bij het ingediende verzoek noch bij het beroepschrift enige medische onderbouwing aangeleverd voor zijn stelling dat zijn moeder en grootmoeder om medische redenen niet in staat zouden zijn om hem te komenbezoeken, terwijl ook de reisafstand tussen Alkmaar en Haarlem niet zodanig is dat dit een beletsel voor bezoek hoeft te zijn.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenminals onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven