Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2470/GB, 25 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2470/GB

Betreft: [klager] datum: 25 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.P. Schamle, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 5 oktober 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) voor vrouwen Ter Peel afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klaagster is sedert 8 augustus 2004 gedetineerd. Zij verblijft als preventief gehechte in de penitentiaire inrichting voor vrouwen Breda.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klaagster is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. voor vrouwen Ter Peel als volgt toegelicht.
Klaagster is een Duits sprekende vrouw, die samen met haar eveneens Duits sprekende zus is aangehouden in Rotterdam. De zus van klager verblijft thans in het h.v.b. voor vrouwen Ter Peel. Kennelijk is het voor hetarrondissementsparket van Rotterdam geen probleem dat gehechte personen verder van Rotterdam geplaatst worden. Klaagster wordt door de afwijzing van het verzoek zwaarder getroffen dan gedetineerden die de Nederlandse taal beheersen.Het is voor haar zeer moeilijk om contact te krijgen met haar medegedetineerden. Voorts kan de familie van klaagster eenvoudiger op bezoek komen. De reistijd bedraagt, indien zij naar Rotterdam komen, viereneenhalf uur en zal, alszij naar Ter Peel kunnen komen, nog slechts anderhalf uur bedragen. Daarnaast heeft klaagster een goede band met haar zuster, waardoor het gevaar van een isolement veel kleiner is.

3.2.
De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klaagster is ingesloten voor het arrondissementsparket Rotterdam en om die reden dient klaagster in het arrondissement Rotterdam dan wel in de directe omgeving daarvan gedetineerd te zijn. Blijkens de bezoekerslijst van klaagsteruit Breda blijft klaagster in Breda thans niet verstoken van bezoek. De selectiefunctionaris ziet geen aanleiding om tot een andere beslissing te komen en acht, indien de beroepscommissie het beroep gegrond zou verklaren, geentermen aanwezig voor een tegemoetkoming.

4. De beoordeling
4.1. Klaagster behoort, gelet op haar status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De selectiefunctionaris heeft als enige grond voor de afwijzing aangegeven dat klaagster in het arrondissement van vervolging dan wel in de directe omgeving daarvan gedetineerd dient te zijn. Op zich is de bevordering van eengoede procesgang een goede grond om gedetineerden te plaatsen in een inrichting zo dicht mogelijk bij de vervolgende instantie. In dit geval verblijft klaagsters zuster, die kennelijk voor hetzelfde strafbare feit wordt vervolgd alsklaagster, in het h.v.b. voor vrouwen Ter Peel. Voorts heeft de officier van justitie van het vervolgend parket aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een overplaatsing van klaagster naar het h.v.b. voor vrouwen Ter Peel. Gelethierop komt de beroepscommissie, mede gelet op het aannemelijk geachte belang van klaagster bij contact met haar zuster, tot het oordeel dat de motivering van de selectiefunctionaris diens beslissing niet kan dragen en dat diebeslissing derhalve moet worden geacht onzorgvuldig te zijn genomen.
Hetgeen hiervoor is overwogen maakt dat het beroep gegrond moet worden verklaard en dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klaagster geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven