Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2443/GB, 24 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2443/GB

Betreft: [klager] datum: 24 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juli 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) te Heerhugowaard of Haarlem afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 mei 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Grave.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Op grond van artikel 73, tweede lid, Pbw wordt het beroepschrift ingediend uiterlijk op de zevende dag na die waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen hij beroep instelt. Een na afloop van dezetermijn ingediend beroepschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

3.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager de bestreden beslissing van 9 juli 2004 blijkens de datumstempel op 14 juli 2004 heeft ontvangen. Zijn beroepschrift dateert van 29 september 2004, derhalve ver na het verstrijken vanvoornoemde beroepstermijn en is op 11 oktober 2004 op het secretariaat van de Raad ontvangen. Klager heeft zijn beroepschrift te laat ingediend. De beroepscommissie is van oordeel dat klagers toelichting op dit verzuim niet kanleiden tot een ander oordeel. Klager kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 24 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven