Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2320/GB, 18 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2320/GB

Betreft: [klager] datum: 18 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 september 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarvan niet bekend is op welke datum deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 januari 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Grave.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld als volgt toegelicht.
Gesteld wordt dat klager niet in aanmerking komt voor plaatsing in het h.v.b. Nieuw Vosseveld, omdat hij ingesloten zou zijn voor het arrondissementsparket Breda. Dit is niet meer juist. Klager heeft hoger beroep aangetekend en isnu preventief gehecht voor het ressortsparket Den Bosch. Klager doet nogmaals het verzoek om overgeplaatst te worden naar Vught.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar Vught, omdat daar een speciale groep voor tbs-gestelden zou zijn. Dit is niet juist; die groep is in Breda. Het verzoek tot overplaatsing is afgewezen, omdat klager preventief isingesloten voor het arrondissementsparket Breda.

4. De beoordeling
Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

Vast is komen staan dat klager niet meer preventief gehecht is voor het arrondissement Breda en thans preventief gehecht is voor het ressort ’s-Hertogenbosch. Derhalve is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van deselectiefunctionaris niet meer op de juiste gronden berust. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven