Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1996/GBC, 18 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1996/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 18 november 2004

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 4 augustus 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gericht tegen beslissing hem over teplaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Almere-Binnen.

Bij uitspraak van 18 oktober 2004 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zal bepalen of enigetegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris is in de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken omtrent een aan klager toe te kennen tegemoetkoming. Hij heeft medegedeeld dat hij naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie geennieuwe beslissing heeft genomen, aangezien klager op 29 september 2004 uit detentie is ontslagen. De selectiefunctionaris heeft geen standpunt ingenomen terzake van een eventuele tegemoetkoming.

Beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager op 30 augustus 2004 is overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Almere-Binnen, alwaar hij tot 29 september 2004 heeft verbleven. Klager heeft mitsdien van 30 augustus 2004 tot 29 september 2004ten onrechte verbleven in een jovo-h.v.b. terwijl hij in een standaard h.v.b. had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijketegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 18 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven