Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1383/TB, 17 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:17-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1383/TB

betreft: [klager] datum: 17 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 2 juni 2004 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 oktober 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam te Amsterdam, zijn gehoord klager, en namens de Minister, mevrouw [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager te plaatsen in de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen (hierna: Van Mesdagkliniek).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Minister heeft op 2 juni 2004 beslist klager te plaatsen in de Van Mesdagkliniek. Dezeplaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Hij is niet [...], geboren [1973] te [...], maar [...], geboren in de bajes. Hij zit onschuldig vast en gaat in cassatie.
Niemand is op 22 april 2004 bij hem langsgeweest in Arnhem. Hij zweert dat met zijn hand op de bijbel. Hij wil niet naar de Van Mesdagkliniek. Dat is veel te hoog gegrepen voor hem. Het is daar veel te druk. Hij kan daar nietfunctioneren. Daar zitten moordenaars en hij wil daar niet tussen zitten. Niemand is bij hem langs geweest om te vertellen welke klinieken er zijn, maar van de Van Mesdagkliniek heeft hij wel een beeld. Klager wil naar de GGzE teEindhoven en niet de Van Mesdagkliniek, alleen om de reden dat hij daar het snelst geplaatst kan worden. Hij heeft nog geen bezoek gehad van een medewerker van de Van Mesdagkliniek en wil daar ook geen contact mee. Hij wil graaginformatie over tbs-klinieken.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In de schriftelijke reactie op het beroepschrift is aangegeven dat het beroep niet-ontvankelijk zal zijn, uitgaande van de datum van ontvangst van de bestreden beslissing door klager op 7 juni 2004 en de ontvangst van hetberoepschrift van 8 juni 2004 door de beroepscommissie op 21 juni 2004. Nu het beroepschrift van klager op 11 juni 2004 door de FOBA naar het ministerie is verzonden en op 16 juni 2004 is doorgezonden naar de beroepscommissie, is deMinister van mening dat het beroep ontvankelijk is.
Krachtens artikel 12 Bvt dient een spoedige opname in een tbs-inrichting bewerkstelligd te worden met inachtneming van de in artikel 11 Bvt genoemde eisen. Ten aanzien van de selectie van ter beschikking gestelden in het kader vaneen eerste opname of herplaatsing in een tbs-inrichting is een toetsing aan een viertal criteria (geslacht, intelligentie, soort stoornis en vluchtgevaarlijkheid) van belang, die plaatsvindt op basis van in het dossier aanwezigeinformatie. Uit de ter beschikking staande informatie in de onderhavige zaak komt naar voren dat klager een man is die lijdt aan een psychotische stoornis. Zijn intelligentieniveau is vastgesteld op een IQ boven de 80. Er is nietgebleken van een extreem vlucht- en/of beheersrisico. Genoemde bevindingen resulteerden, de wachtlijsten in aanmerking genomen, in selectie voor de Van Mesdagkliniek. Bij de selectie wordt geen rekening gehouden met de persoonlijkevoorkeur van de ter beschikking gestelde. De beleidslijn is dat plaatsing geschiedt op basis van anciënniteit met inachtneming van de garantie dat een adequate behandelplaats wordt geboden en met inachtneming van het vroegstmogelijke opnamemoment.
Er zijn geen bijzondere redenen om van de genomen plaatsingsbeslissing af te wijken. Klager zou omstreeks januari 2005 geplaatst kunnen worden in de Van Mesdagkliniek. Klager zal de door hem gevraagde informatie worden toegestuurd.
Het beroep zal derhalve ongegrond zijn.

4. De beoordeling
Hetgeen klager heeft aangevoerd over zijn standpunt dat hij ten onrechte is veroordeeld, valt buiten de reikwijdte van de onderhavige procedure. Klager heeft de mogelijkheid zijn bezwaren tegen het verlengen van de -hem bijonherroepelijke rechterlijke uitspraak opgelegde- tbs voor te leggen aan de rechter die over de verlenging daarvan beslist. In de onderhavige procedure gaat het uitsluitend om bezwaren tegen plaatsing in dan wel overplaatsing naareen bepaalde tbs-inrichting.

Klagers stelling inzake zijn identiteit wordt gepasseerd, nu op grond van de stukken moet worden aangenomen dat hij [...] is, geboren [1973 ] te [...].

Klager is blijkens het zich bij de stukken bevindende hoorformulier op 22 april 2004 door psychiater [...] van de FOBA te Amsterdam gehoord over de voorgenomen beslissing hem te plaatsen in de Van Mesdagkliniek. Derhalve is voldaanaan de in artikel 53, tweede lid, Bvt neergelegde hoorplicht.

Bij de plaatsing van ter beschikking gestelden dient de Minister, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt,en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Minister geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, teweten vrouwen, zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Minister heeft de beslissing tot plaatsing van klager genomen met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose en gegevens omtrent het al dan niet bestaan van eenbeheers/vluchtrisico, alsmede de bestaande wachtlijsten. Blijkens het hoorformulier heeft klager tijdens het horen op 22 april 2004 aangegeven dat hij akkoord is met plaatsing in de Van Mesdagkliniek en dat hij graag zo snelmogelijk geplaatst wil worden.

Klagers ter zitting naar voren gebrachte, negatieve mening over de Van Mesdagkliniek is onvoldoende zwaarwegend om te kunnen leiden tot het oordeel dat de Minister in redelijkheid niet tot de bestreden plaatsingsbeslissing heeftmogen komen.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen is de beslissing klager te plaatsen in de Van Mesdagkliniek niet in strijd met de wet en kan deze evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrondworden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. B. van Dekken en prof. mr. C. Kelk, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 17 november 2004

secretaris voorzitter

nummer: 04/1383/TB

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 oktober 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam teAmsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. drs. F.A.M. Bakker
leden: drs. B. van Dekken en prof.mr. C. Kelk.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. E.W. Bevaart .

Gehoord zijn klager, en namens de Minister mevrouw [...].
Als toehoorder van de zijde van de Raad was aanwezig de heer [...], en van de zijde van de Minister mevrouw mr. [...].

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Hij is niet [...], geboren [1973 ]te [...], maar [...], geboren in de bajes. Hij zit onschuldig vast en gaat in cassatie.
Niemand is op 22 april 2004 bij hem langsgeweest in Arnhem. Hij zweert dat met zijn hand op de bijbel. Hij wil niet naar de Van Mesdagkliniek. Dat is veel te hoog gegrepen voor hem. Het is daar veel te druk. Hij kan daar nietfunctioneren. Daar zitten moordenaars en hij wil daar niet tussen zitten. Niemand is bij hem langs geweest om te vertellen welke klinieken er zijn, maar van de Van Mesdagkliniek heeft hij wel een beeld. Klager wil naar de GGzE teEindhoven en niet de Van Mesdagkliniek, alleen om de reden dat hij daar het snelst geplaatst kan worden. Hij heeft nog geen bezoek gehad van een medewerker van de Van Mesdagkliniek en wil daar ook geen contact mee. Hij wil graaginformatie over tbs-klinieken.

Namens de Minster is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
In de schriftelijke reactie op het beroepschrift is aangegeven dat het beroep niet-ontvankelijk zal zijn, uitgaande van de datum van ontvangst van de bestreden beslissing door klager op 7 juni 2004 en de ontvangst van hetberoepschrift van 8 juni 2004 door de beroepscommissie op 21 juni 2004. Nu het beroepschrift van klager op 11 juni 2004 door de FOBA naar het ministerie is verzonden en op 16 juni 2004 is doorgezonden naar de beroepscommissie, is deMinister van mening dat het beroep ontvankelijk is.
Selectie vindt plaats op basis van selectiecriteria, te weten geslacht, IQ, aard van de stoornis en de al dan niet aanwezigheid van een extreem vlucht- en/of beheersrisico, en verder wordt gekeken waar een ter beschikking gesteldehet snelst geplaatst kan worden. Dit resulteerde voor klager in selectie voor de Van Mesdagkliniek. Bij de selectie wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van de ter beschikking gestelde. Er zijn geen bijzondereredenen om van de genomen plaatsingsbeslissing af te wijken. Klager zou omstreeks januari 2005 geplaatst kunnen worden in de Van Mesdagkliniek. Klager zal de door hem gevraagde informatie worden toegestuurd.

secretaris voorzitter

Naar boven