Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2381/GB, 11 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2381/GB

Betreft: [klager] datum: 11 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.G. Kabalt, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager om hem over te plaatsen naar een gevangenis in het Zuiden van Nederland afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 31 mei 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel. Op 23 juni 2004 is hij overgeplaatst naar de gevangenis De Marwei te Leeuwarden, waar een regime van algehelegemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van acht jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 10 juni 2003 en eindigt op 28 september 2006.

3. Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 73, tweede lid, van de Pbw, juncto artikel 72, eerste lid, van de Pbw, wordt het beroepschrift met redenen omkleed ingediend uiterlijk op de zevende dag na die waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van debeslissing waartegen hij beroep indient. Hoewel daarom alsnog is verzocht, zijn in beroep geen gronden aangevoerd voor dat beroep. Dat maakt dat klager niet kan worden ontvangen in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven