Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2357/GB, 10 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2357/GB

Betreft: [...] datum: 10 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1983], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 september 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 augustus 2004 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. De Karelskamp te Almelo. Op 21 oktober 2004 is klager overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Omdat klager 21 jaar oud is, mag hij niet in Almelo blijven. Zijn vriendin is zwanger en kan in Zwolle niet op bezoek komen, omdat de afstand te ver voor haar is en zij werkt onregelmatig. Klager gedraagt zich goed en begrijpt nietwaarom hij zijn vriendin en kind niet kan zien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager komt volgens objectieve criteria in aanmerking voor plaatsing in een jovo-inrichting. In zijn geval is gekeken welke jovo-inrichting hetdichtst bij zijn woonplaats Hengelo ligt en dat is Zwolle. Klagers argumenten betreffende de afstand en financiën zijn niet dermate zwaarwegend dat de jovo-plaatsing in Zwolle teniet gedaan dient te worden. @NL!

4. De beoordeling
4.1. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatstdie ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie,Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling.Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in eeninrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij tekortkoming heeft voor wat betreft sociale contacten. Dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 vande Regeling.

4.3. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen door klager is aangevoerd over de bezoekmogelijkheden, niet onderbouwd met een medische verklaring, maakt dit oordeel niet anders, temeer nu de reisafstandHengelo-Zwolle ook per openbaar vervoer acceptabel is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S.van Gemert, secretaris, op 10 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven