Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2142/GB, 10 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2142/GB

Betreft: [klager] datum: 10 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 augustus 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 3 augustus 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Zoetermeer. Op 13 april 2004 is klager op eigen verzoek overgeplaatst naar het h.v.b. Scheveningen, locatie Zuid te Den Haag.

2.2. Bij uitspraak van 26 augustus 2004, met nummer100/604, van de beklagcommissie bij de locatie Zuid, is klagers beklag betreffende het bezoek van zijn moeder ongegrond verklaard. Klager is niet in beroep gekomen, waardoor dezeuitspraak onherroepelijk is geworden.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Zoetermeer als volgt toegelicht.
Klager heeft om overplaatsing gevraagd in verband met het bezoek van zijn moeder. De afstand naar de bezoekzaal is veel te ver en er is geen rolstoel beschikbaar. Zij krijgt ook geen hulp van het personeel. In Zoetermeer kreeg zijwel hulp. In verband met haar gezondheid komt klagers moeder maar éénmaal in de vier weken op bezoek. Lopen is slecht voor haar gezondheid en zij gaat steeds slechter lopen. Zo lang klager in het h.v.b. Scheveningen verblijft, is ergeen rolstoel te bekennen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek tot overplaatsing van het h.v.b. Scheveningen naar het h.v.b. Zoetermeer is afgewezen, omdat klager enige tijd daarvoor van het h.v.b. Zoetermeer was overgeplaatst naar het h.v.b. Scheveningen. Deze overplaatsing heeftplaatsgevonden omdat klagers moeder problemen zou ondervinden met het bezoeken van klager. Volgens het b.s.d. van het h.v.b. Scheveningen komt klagers moeder op bezoek en is er altijd een begeleider bij haar. Deze begeleider kanklagers moeder vanuit de portiersruimte, waar een rolstoel staat, naar de bezoekafdeling rijden. Moeder hoeft dus niet zelf te lopen. Wel kan het een enkele keer voorkomen dat ze even moet wachten omdat de rolstoel op dat momentdoor een ander wordt gebruikt. Van problemen zoals door klager is aangegeven is geen sprake. Soortgelijke bezoekproblemen zal hij ook elders tegenkomen. De loopafstand voor de begeleider zal hooguit wat langer zijn.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat in het h.v.b. Scheveningen geen rolstoel zou worden verstrekt aan klagers moeder tijdens haar bezoek. Mede gelet op het feit dat klager enkele maandentevoren op eigen verzoek, juist in verband met het bezoek van zijn moeder, van het h.v.b. Zoetermeer naar het h.v.b. Scheveningen is overgeplaatst, acht de beroepscommissie de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissingvan de selectiefunctionaris om klager niet terug te plaatsen naar het h.v.b. Zoetermeer niet in strijd met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin onredelijk of onbillijk.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven