Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2071/GA, 9 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2071/GA

betreft: [klager] datum: 9 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 augustus 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet voldoende functioneren van het ventilatiesysteem in klagers verblijfsruimte.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager en 93 medegedetineerden wensen beroep in te stellen. Klager en zijn medegedetineerden zijn het niet eens met de niet-ontvankelijkverklaring. Klager vraagt zich af, nu de beklagcommissie geen kennis wenst te nemen van deklacht, tot wie de gedetineerden zich moeten wenden met dit soort klachten.
Het ventilatiesysteem werkt onvoldoende. Dit probleem is op zich redelijk eenvoudig op te lossen door het boren van een aantal gaatjes in een eerder gemonteerde strip.
Ten aanzien van de gevolgen van de slechte ventilatie zal klager afzonderlijk klagen bij de directeur en, indien de directeur daar geen oplossing voor zoekt, bij de beklagcommissie. Die klacht zal in ieder geval ontvankelijk zijn.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts heeft hij nog het volgende aangevoerd. Nu het eerder in de beklagprocedure genoemde klimatologische onderzoeksrapport niet meer voorhanden is bij deRijksgebouwendienst, heeft de directeur aan het locatiehoofd van het facilitaire bedrijf opdracht gegeven een nieuw klimatologisch onderzoek te laten verrichten door de Rijksgebouwendienst.

3. De beoordeling
Voor zover klager in zijn beroepschrift heeft aangevoerd het beroep mede in te stellen namens 93 medegedetineerden, overweegt de beroepscommissie het volgende.
Nu niet blijkt van enige verklaring van die medegedetineerden waarin klager wordt gemachtigd namens hen beroep in te stellen, kan niet worden gezegd dat klager bevoegd is om namens die medegedetineerden beroep in te stellen. Inzoverre kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep.

Ten aanzien van het beroep van klager overweegt de beroepscommissie het volgende.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voorzover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond wordenverklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet ontvankelijk in zijn beroep, voor zover dit beroep is ingesteld namens 93 medegedetineerden.
Zij verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven