Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1989/GA, 9 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1989/GA

betreft: gedeco Nieuwegein datum: 9 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

De gedetineerdencommissie (gedeco) bij de locatie Nieuwegein, verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 augustus 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. A.S. van der Biezen, advocaat te `s-Hertogenbosch, om het beroepschriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de wijziging van het in de locatie gevoerde dagprogramma.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Artikel 60, eerste lid, van de Pbw luidt:
”-1. Een gedetineerde kan bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.”
Artikel 1 van de Pbw luidt – voor zover hier van belang –:
”Voor de toepassing van deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. (...)
e. gedetineerde: een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting plaatsvindt; (...)”

De gedeco is geen persoon maar een overlegorgaan van vertegenwoordigers van in de inrichting verblijvende gedetineerden en de directeur. Dat maakt dat de gedeco geen gedetineerde is als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw,en dus ook geen zelfstandig beklag kan doen bij de beklagcommissie. De beklagrechter had klager om die reden niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag. Dat betekent dat het beroep ongegrond moet worden verklaard en dat debeslissing van de beklagrechter, zij het op andere gronden, moet worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven