Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2298/GA, 5 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:05-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2298/GA

betreft: [klager] datum: 5 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Esserheem te Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 6 september 2004 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende de oplegging van een disciplinaire straf,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 6 september 2004 mondeling medegedeeld aan klager en de directeur. Het beroepschrift dateert van 17 september 2004 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 20 september 2004.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend. De directeur geeft in zijn beroepschrift aan datvanwege een vechtpartij waarbij ongeveer 50 gedetineerden betrokken waren, hij niet toekwam aan het binnen de gestelde termijn instellen van beroep. De Pbw kent echter ten aanzien van de beroepstermijn niet de mogelijkheid van eenverschoonbare vertraging. De directeur heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld. De directeur kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 5 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven