Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2267/GA, 5 november 2004, beroep
Uitspraakdatum:05-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2267/GA

betreft: [klager] datum: 5 november 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 november 1998 van de beklagcommissie bij de locatie De Grittenborgh te Hoogeveen, betreffende de plaatsing van klager in afzondering in een strafcel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 9 december 1998 aan klager toegezonden. Het beroepschrift is gedateerd op 23 september 2004 en op dezelfde datum door het secretariaat van de Raad ontvangen. Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbwmoet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak worden ingediend. Klager stelt de betreffende uitspraak nooit te hebben ontvangen, vermoedelijk wegenszijn detentie in Duitsland. Per brief van 10 september 2004 heeft de secretaris van de beklagcommissie aan de raadsvrouw een afschrift van de uitspraak toegezonden. Het betreffende afschrift heeft de raadsvrouw van klager op 13september 2004 ontvangen. De beroepscommissie is van oordeel dat klager niet tijdig beroep heeft ingesteld. Van klager kan verwacht worden dat hij, ook ingeval van detentie in het buitenland, indien hij belang hecht aan debeslissing van de beklagcommissie, zelf binnen een redelijke termijn en niet pas na bijna zes jaren informeert naar die beslissing.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 5 november 2004

secretaris voorzitter

Naar boven