Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2140/GA, 25 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2140/GA

betreft: [klager] datum: 25 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...] verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 augustus 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 oktober 2004, gehouden in de locatie Zwolle, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. C.D. den Hartogh, en [...], unit-directeur bij de locatie Ooyerhoek.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om een Playstation 2 in te voeren.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De weigering om een spelcomputer in te voeren is in strijd met de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen. Inandere inrichtingen wordt wel toegestaan om een PS1 in te voeren. Verwezen wordt naar eerdere jurisprudentie van de beroepscommissie, 03/2793/GA en 03/159/GA. De uitspraak van de beroepscommissie d.d 10 mei 2004, 03/2997/GA,bevreemdt. Een verbod op invoer van gekopieerde dvd’s ligt meer voor de hand dan het verbod om een PS2 in te voeren.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De PS2 heeft een aantal basisinstellingen, waarmee door een eenvoudige ingreep mogelijkheden kunnen worden gecreëerd,waardoor de orde en de veiligheid in de inrichting in gevaar kunnen worden gebracht.

3. De beoordeling
Ingevolge de bepaling niet toegestane voorwerpen op cel als vermeld in de huisregels van de locatie Ooyerhoek, maart 2004, blz. 55 is het gedetineerden niet toegestaan om (onder meer) spelcomputers op cel te hebben. Deberoepscommissie is van oordeel dat een dergelijk algemeen verbod op spelcomputers in strijd is met de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (d.d. 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI). Dat model houdt in dat istoegestaan: verzegelde computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes en het kent geen verdere restricties. Het gaat hier om een onderdeel van de Regeling waarvan de directeur niet mag afwijken. Derhalve strookt deinhoud van de betreffende huisregel van de locatie Ooyerhoek niet met de dwingende bepaling van de Regeling en is deze onverbindend.
Resteert het verzoek van klager aan de directeur om hem de invoer van een PS2 toe te staan, hetgeen door de directeur is geweigerd omdat de apparatuur een veiligheidsrisico impliceert. Gelet op de uitgebreide mogelijkheden van dePS2, zoals de mogelijkheid tot het afspelen van dvd’s, waarvan de opslagcapaciteit bijzonder groot is waardoor controle vooraf van de opgeslagen informatie ondoenlijk is, de op het apparaat aanwezige USB interface en de mogelijkheidom een zogenaamde i.LINK interface te gebruiken, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de directeur om de invoer van een PS2 te weigeren in verband met de orde en de veiligheid in de inrichting niet in strijd ismet de wet en niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen, met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met wijziging van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven