Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1843/GA, 25 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1843/GA

betreft: [klager] datum: 25 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juli 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft privéproblemen waarover klager wil praten.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Na mishandeling door het personeel heeft hij gevraagd terzake rapport op te maken. Dat is niet gebeurd. Hoewel dit al een tijd geledenis, heeft hij nog steeds littekens tengevolge van de mishandeling.
Voorts heeft hij met hulp van een medegedetineerde nog het volgende onder de aandacht van de beroepscommissie gebracht. Hij kan lezen noch schrijven en is derhalve niet in staat een met redenen omkleed klaagschrift in te dienen.Hoewel dit in de inrichting bekend is, stelt de directeur in zijn reacties op de klaagschriften aan de beklagcommissie steeds weer voor om klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht, omdat deze niet duidelijk genoeg isgeformuleerd. Dit voorstel wordt almaar gevolgd. Ook met het geven van een toelichting op zijn schriftelijk te behandelen beroepen is hij – zoals nu – te laat, omdat hij daarvoor afhankelijk is van een medegedetineerde. Hij heeftmeerdere malen om hulp gevraagd aan inrichtingsmedewerkers (o.a. van het b.s.d.), doch kreeg dan te horen dat hij maar moest leren lezen en schrijven.
Zijn klacht betreft zijn verblijf in de isoleercel waar hij vier dagen hand- en voetboeien om heeft gehad alsook veertien dagen cameratoezicht, één en ander zonder schriftelijk bericht; voorts is hij in de isoleerruimte mishandelddoor bewaarders en heeft de directeur geld van zijn rekening gehaald voor het schoonmaken van de isoleercel omdat klager die zou hebben bevuild.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voorzover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond wordenverklaard.
Klagers problemen om beklag en beroep in te stellen en toe te lichten kunnen overigens niet tot een ander oordeel leiden. Klager blijkt in staat in kernwoorden (in het Engels) duidelijk te maken wat hem voor ogen staat. In zijnklaagschrift ontbreekt echter welke verwijzing dan ook naar de afzondering, boeien, cameratoezicht en mishandeling.
De beroepscommissie acht het overigens van belang dat contact van klager met de maandcommissaris uit de commissie van toezicht ertoe kan leiden dat problemen als door klager geschetst geen belemmering vormen voor de toegang tot debeklagrechter.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter,
voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.H.L. Cusell-te Gussinklo, secretaris, op 25 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven