Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1732/GB, 22 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1732/GB

Betreft: [klager] datum: 22 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.A.Heidanus, namens

[...], geboren op [1963], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 juli 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) te Amsterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 april 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. te Doetinchem. Op 29 juni 2004 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. te Amsterdam.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Bij klager is sprake van een complexe en omvangrijke psychiatrische problematiek en een tbs-verleden. Klager is een psychiatrisch patiënt die eerder behandeling dan beperkingen nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Tijdens delandelijke afzondering in de penitentiaire inrichtingen Vught heeft klager duidelijk aangetoond dat hij tot rust is gekomen en op een redelijk normale wijze kan functioneren. Klager meent dan ook dat een IBA of een BIBA een betereen meer gewenste plek voor hem is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is bekend met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, waarbij hij geen medicatie gebruikt. Hij kan verbaal en fysiek agressief reageren, waardoor hij veel schade heeft aangericht. De psycholoog constateert dan ook geenzorgvraag maar een beheersvraag. Tijdens een eerder verblijf op de BIBA heeft men in begeleidende zin niets voor klager kunnen betekenen, omdat ook toen het beheersmatige aspect voorop stond. Plaatsing op de BIBA zal thans voor veelonrust gaan zorgen en de meerwaarde van begeleiding op de BIBA wordt momenteel niet gezien door de gedragsdeskundigen en zal waarschijnlijk aan klager voorbijgaan.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat uit de aan de bestreden beslissing ten grondslag liggende documentatie blijkt dat betrokkene een zeer agressief detentieverleden heeft en onvoorspelbaar en onberekenbaar is in zijngedrag. De inrichtingspsycholoog adviseert in haar schrijven dd. 08 juni 2004 weliswaar klager in een BIBA te plaatsen. Tevens wordt echter aangegeven, dat klager een fors beheersprobleem vormt en, verbaal en fysiek agressief, veelschade aan kan richten.
Tevens is gebleken, dat klager reeds in de BIBA heeft verbleven, alwaar de interactie met klager zeer moeizaam verliep en men in begeleidende zin niets voor klager heeft kunnen doen. Het beheersmatige aspect was ook toennadrukkelijker aanwezig. Dat er, zoals in beroep is aangevoerd, onvoldoende rekening gehouden zou zijn met een stabilisatie van klagers conditie de laatste tijd, zou een aanwijzing te meer kunnen vormen voor de conclusie datbehandeling niet noodzakelijk is om tot het gewenste resultaat in klagers gedrag te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 22 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven