Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2083/GB, 20 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:20-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2083/GB

Betreft: [klager] datum: 20 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.M. Seebregts, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 augustus 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen Nieuwegein, hierna het jovo-h.v.b. te Nieuwegein, afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 14 juli 2003 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld te Vught, hierna het jovo-h.v.b. te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers verblijf in Vught levert problemen op voor zijn bezoek. Overplaatsing naar Nieuwegein zou aan dit bezwaar tegemoet komen. Klager zou tot een slechte aanpassing komenin de inrichting. In de inrichtingsrapportage van 20 augustus 2004 wordt echter in positieve bewoordingen over klager gesproken. Klager gebruikte in juni 2004 voor het laatst drugs. Hij wordt derhalve volledig afgerekend op eenenkel rapport van 9 augustus 2004 (veroorzaken geluidsoverlast en vertonen recalcitrant gedrag). Het in dit rapport vertoonde gedrag hangt echter samen met het feit dat klager al maandenlang nauwelijks persoonlijk contact heeft metzijn directe familieleden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het bezoekargument is niet onderbouwd met verklaringen waaruit blijkt dat klagers bezoek niet tot reizen in staat is. De inrichting heeft geadviseerd klagers verzoek af te wijzen, omdat klager gedragsmatig gezien tot een slechteaanpassing komt.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager verblijft thans in het jovo-h.v.b. te Vught. Klager vraagt om overplaatsing in verband met betere bezoekmogelijkheden voor zijn familie. De beroepscommissie ziet in dat klager, gelet op de onderbouwing van hetaangevoerde bezoekargument, een belang bij overplaatsing heeft. Dit neemt niet weg dat bezoekproblemen inherent aan een detentiesituatie zijn, zo ook in klagers geval. De beroepscommissie stelt vast dat klager, wat er ook moge zijnvan het gestelde onder het kopje “Gedragsrapportage huidige detentie” in de inrichtingsrapportage van 20 augustus 2004, het afgelopen half jaar tot driemaal toe disciplinair is gestraft: een verslag van 16 april 2004 wegensdrugsgebruik leidde tot vier dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, een verslag van 22 juni 2004 wegens opnieuw drugsgebruik leidde tot zeven dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcelen een verslag van 9 augustus 2004 wegens het veroorzaken van geluidsoverlast en het vertonen van recalcitrant gedrag leidde tot zeven dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel.

4.3. De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene, bij afweging van alle in aanmerkingkomende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 20 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven