Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1570/TA, 20 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:20-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1570/TA

betreft: [klager] datum: 20 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 13 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van de Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak d.d. 9 juli 2004 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 september 2004, gehouden in de locatie Zoetermeer, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting mr. [...], stafmedewerker juridische zaken. Hiervan is het aangehechte verslagopgemaakt.

Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie, voorzover in beroep van belang
Het beklag betreft de oplegging van afdelingsarrest.

De beklagcommissie heeft het beklag formeel gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het beroep is gericht tegen de formele gegrondverklaring van klagers beklag. Klagers afdelingsarrest isingegaan op 8 april 2004 en geëindigd op 14 april 2004. Derhalve heeft het zes dagen geduurd en is de beslissing tot oplegging van het afdelingsarrest niet beklagwaardig. Vanaf 14 april 2004 kon klager zich onbegeleid door hetKempehuis, dat uit vier verschillende afdelingen bestaat, de Pompekliniek en de winkel bewegen. Dit is klager medegedeeld door de behandelcoördinator op 14 april 2004. In verband met bouwwerkzaamheden, waardoor er gaten warenontstaan in de buitenhekken, werd klager op het tussenpad tussen het Kempehuis en de kliniek begeleid. Ook andere patiënten werden om dezelfde reden op het tussenpad begeleid. Het behandelplan is verlaat aangepast in verband met eenrisicotaxatie, die gevolgd is op het intrekken van klagers verloven. Ter zitting van de beklagcommissie heeft de behandelcoördinator een verklaring afgelegd, maar deze is niet opgenomen in het verslag. Voor het overige wordtgepersisteerd bij de inhoud van de toelichting op het beroepschrift.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de toelichting namens het hoofd van de inrichting is gebleken dat het betreffende afdelingsarrest is ingegaan op 8 april 2004, 16.30 uur en is geëindigd op 14 april 2004, 16.00 uur. Vanaf laatst genoemd tijdstip mocht klagerzich vrij bewegen in het Kempehuis, in de Pompekliniek en in de winkel. Dat klager, net als andere verpleegden, na 14 april 2004 niet vrij tussen het Kempehuis en de Pompekliniek mocht bewegen, maar begeleid werd door personeelheeft te maken met bouwwerkzaamheden, die een veiligheidsrisico vormden, maar betreft geen verdere beperking van de bewegingsvrijheid als bedoeld in artikel 33 Bvt.
Uit artikel 57, eerste lid en vierde lid, Bvt volgt dat tegen een beperking van de bewegingsvrijheid tot de afdeling slechts beklag open staat nadat deze een week heeft geduurd, waarbij de dag waarop de beslissing is genomen buitenbeschouwing blijft. Gelet op de duur van het betreffende afdelingsarrest is de beroepscommissie van oordeel dat er geen sprake is van een beklagwaardige beslissing. Derhalve zal de beroepscommissie het beroep van het hoofd van deinrichting gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, prof. dr. F.A.M. Kortmann en mr. Y.A.J.M. van Kuijck, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 oktober 2004

secretaris voorzitter

nummer: 04/1570/TA

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 6 september 2004, gehouden in de locatie Zoetermeer.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. S.L. Donker
leden: prof. dr. F.A.M. Kortmann en mr. Y.A.J.M. van Kuijck.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Namens het hoofd van de Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek te Nijmegen is gehoord mr. [...], stafmedewerker juridische zaken.

Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende naar voren gebracht. Het beroep is gericht tegen de formele gegrondverklaring van klagers beklag. Klagers afdelingsarrest is ingegaan op 8 april 2004en geëindigd op 14 april 2004. Derhalve heeft het zes dagen geduurd en is de beslissing tot oplegging van het afdelingsarrest niet beklagwaardig. Vanaf 14 april 2004 kon klager zich onbegeleid door het Kempehuis, dat uit vierverschillende afdelingen bestaat, de Pompekliniek en de winkel bewegen. Dit is klager medegedeeld door de behandelcoördinator op 14 april 2004. In verband met bouwwerkzaamheden, waardoor er gaten waren ontstaan in de buitenhekken,werd klager op het tussenpad tussen het Kempehuis en de kliniek begeleid. Ook andere patiënten werden om dezelfde reden op het tussenpad begeleid. Het behandelplan is verlaat aangepast in verband met een risicotaxatie, die gevolgdis op het intrekken van klagers verloven. Ter zitting van de beklagcommissie heeft de behandelcoördinator een verklaring afgelegd, maar deze is niet opgenomen in het verslag. Voor het overige wordt gepersisteerd bij de inhoud van detoelichting op het beroepschrift.

secretaris voorzitter

Naar boven