Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2295/GV, 19 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/2295/GV

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2004 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Ingevolge nieuwe regelgeving diende een rijbewijs, categorie C en D, voor 1 oktober 2004 te worden verlengd (deze mogelijkheid bestaat nu tot 1 januari 2005). Verlenging na die datumimpliceert dat je een medische keuring moet ondergaan , welke € 100,= kost. Klager heeft derhalve verzocht om een begeleid transport teneinde zijn rijbewijs bij het stadsdeelkantoor te verlengen.
Voor klager is het van belang dat hij zijn rijbewijs, categorie C en D behoudt, aangezien hij beroepschauffeur is en na zijn detentie als zodanig aan het werk wil.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Een begeleid transport kan worden toegestaan wegens zeer bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer. Hiervan is bij klager geen sprake. Zijn rijbewijs is nog ruim vier jaar geldig en een noodzaak voor verlenging is derhalveniet aanwezig. Dat klager na 1 oktober 2004 cq 1 januari 2005 een medische keuring dient te ondergaan, waarmee kosten zijn gemoeid, doet daaraan niet af. Ten slotte heeft men vanuit het stadsdeelkantoor aangegeven dat zij in 2008eventueel bereid zijn klager op te zoeken voor de verlenging van zijn rijbewijs.

De directeur van de penitentiaire inrichtingen Haaglanden locatie Zuid heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de aanvraag om begeleid transport, omdat het rijbewijs van klager nog vier jaar en drie maanden geldig is en erderhalve geen noodzaak tot verlenging aanwezig is.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 17 jaar en zes maanden met aftrek, wegens verkrachting, vrijheidsberoving en doodslag en hij dient tbs te ondergaan.
Krachtens artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI (hierna: de Regeling), kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijkesfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. Gegeven de omstandigheid dat klager in het bezit is van een rijbewijs met een geldigheidsduur tot 28 december 2008, acht de beroepscommissie een noodzaak klagerthans de inrichting te laten verlaten teneinde dit rijbewijs te verlengen, niet aanwezig. Het feit dat aan het verlengen na een bepaalde datum voorwaarden zijn verbonden, zoals het moeten overleggen van een medische verklaring,waaraan voor klager kosten (kunnen) zijn verbonden, maakt vorenstaande niet anders. De beslissing van de Minister is derhalve niet in strijd met de wet en deze kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin alsonredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 19 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven