Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1996/GB, 18 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1996/GB

Betreft: [klager] datum: 18 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 augustus 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Almere-Binnen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 juni 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Haarlem. Op 30 augustus 2004 is hij overgeplaatst naar het
jovo-h.v.b. Almere-Binnen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers ouders willen klager iedere week kunnen bezoeken. Klager is de enige zoon van zijn ouders. Klagers ouders zijn invalide en kunnen niet lang reizen en kunnen, indien hij in Almere wordt geplaatst klager niet langer komenbezoeken. Klager had het goed in Haarlem en heeft niets te zoeken in Almere-Binnen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In het h.v.b. Haarlem is omtrent klager een jovo-indicatiestelling opgemaakt. Op grond van die indicatiestelling is besloten klager voor plaatsing in een
jovo-h.v.b. in aanmerking te laten komen omdat klager scoorde op grond van zijn leeftijd en zijn gebrek aan opleidingen. Klager wenst het liefst te verblijven in het h.v.b. Haarlem in verband met de bezoekmogelijkheden van zijnouders. Deze bewering van klager wordt evenwel niet onderbouwd. Nu de reistijd voor de ouders amper één uur is en ongerief voor het bezoek inherent is aan zijn detentie heeft de selectiefunctionaris het bezwaar ongegrond verklaard.Voor de stelling van klager dat hij mogelijk in de jovo-inrichting problemen zal krijgen, voert hij geen verdere motivatie of argumenten aan.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst dieouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b., qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden diein een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst.
Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding/cursus. Uit de bij die indicatiestelling meegezonden stukken, vragenlijsten aan de hand van de beantwoording waarvan deindicatiestelling wordt bepaald en de nadere reactie van de selectiefunctionaris, blijkt onvoldoende van een onderbouwing voor die hiervoor genoemde indicatiestelling. Klager heeft onweersproken gesteld dat hij een MAVO-diplomaheeft. Gelet daarop is de beslissing waarvan beroep onvoldoende met redenen omkleed. Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming vandeze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie gaat er bij haar beslissing van uit dat de selectiefunctionaris bij die nieuwe beslissing de door klager aangevoerde bezoekproblematiek zal meewegen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 18 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven